REGULAMIN PLATFORMY POMOCNI.PL

§ 1

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://pomocedomowe.pl/Regulamin.html, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich Serwisów, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania treści, w tym Treści udostępnionych w Serwisach,
 2. przeglądania Profili i Ofert,
 3. dokonywania Rejestracji,
 4. prowadzenia Kont użytkowników,
 5. dodawania Ofert,
 6. tworzenia Profili,
 7. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. dodawania i weryfikacji Referencji,
 9. korzystania z Usług subskrypcyjnych i innych usług,
 10. dokonywania płatności,
 11. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 12. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 13. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 14. składania i rozpatrywania reklamacji,
 15. korzystania z newslettera.

Niektóre z Serwisów mogą zawierać usługi oraz funkcje niedostępne dla innych Serwisów, ze względu na specyfikę każdego z Serwisów. Ponadto niektóre usługi mogą być dedykowane jedynie dla wybranej kategorii Użytkowników, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów. Ewentualne odmienności zostały opisane w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisów mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl oraz z Centrum Pomocy.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Agencja – Użytkownik, który może zarówno publikować Oferty oraz odpowiadać na opublikowane Oferty.
  2. Administrator – Burda Media Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15, (02-674) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Cennik – spis odpłatnych usług dostępnych w Serwisach wraz z podaniem ceny danej usługi, znajdujący się pod adresem https://pomocedomowe.pl/cennik-serwisow.
  4. Kod rabatowy - kod w postaci ciągu znaków udostępniany Użytkownikowi, pozwalający na obniżenie ceny Usługi subskrypcyjnej.
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  6. Konto Premium – odpłatna usługa subskrypcyjna Serwisów dedykowana Użytkownikom oferującym zlecenia tj. poszukującym osób realizujących zlecenia na rzecz tych Użytkowników oraz Agencjom, które poszukują Użytkowników, którzy zrealizują zlecenia na rzecz osób trzecich.
  7. Konto użytkownika – (w przypadku dokonania Rejestracji poprzez Serwisy), adresem email (w przypadku Rejestracji poprzez konto Gmail na platformie Google) wybranym loginem (w przypadku Rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook), oznaczony zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisach. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
  8. Oferty – ogłoszenia zawierające propozycje zleceń zamieszczane w Serwisach przez Użytkowników oferujących zlecenia.
  9. Platforma – Platforma Pomocni.pl administrowana przez Administratora, składająca się z Serwisów.
  10. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwisy.
  11. Praca od Zaraz – odpłatna usługa subskrypcyjna dedykowana Użytkownikom poszukującym zleceń w serwisach www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl oraz www.korepetycje.edu.pl,.
  12. Potwierdzona tożsamość – oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu weryfikacji przez Administratora zgodności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
  13. Potwierdzony telefon - oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu przez Administratora weryfikacji zgodności wprowadzonego przez Użytkownika numeru telefonu.
  14. Profil – publiczna część Konta użytkownika poszukującego zleceń, zawierająca informacje o Użytkowniku poszukującym zleceń.
  15. Referencje - opinia wystawiana Użytkownikowi poszukującemu zaleceń i publikowana na Profilu.
  16. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  17. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika.
  18. Serwisy, Serwis – strony internetowe: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl,www.korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl, które są częścią platformy Pomocni.pl.
  19. Treści – wszystkie treści, w tym zdjęcia, publikowane przez Użytkowników w Serwisach.
  20. Usługi subskrypcyjne – łącznie wszystkie płatne usługi wymagające subskrypcji, dostępne w Serwisach, uregulowane w regulaminach szczegółowych stanowiących załączniki do Regulaminu.
  21. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia o pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może być zarejestrowany jako poszukujący zleceń, oferujący zlecenia albo jako Agencja

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisów i wszystkich ich funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisów przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisach może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, numeru telefonu, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. uzyskaniu dostępu do podglądu Ofert i Profili, bez danych kontaktowych,
  2. uzyskaniu dostępu do podglądu części Referencji,
  3. możliwości składania i rozpatrywania reklamacji,
  4. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert,
  3. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  4. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  5. możliwości korzystania z newslettera,
  6. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji,

   - w stosunku do Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, oraz:

  8. możliwości stworzenia Profilu,
  9. możliwości odpowiadania na określoną w danym Serwisie ilość Ofert,
  10. możliwości wysłania prośby o Referencje (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  11. możliwości skorzystania z usług Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon, w części Serwisów (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  12. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  13. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  14. możliwości korzystania z newslettera,
  15. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.

   – w stosunku Użytkowników poszukujących zleceń oraz Agencji.

 9. Niektóre z usług świadczonych w Serwisach mają charakter odpłatny. Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za daną Usługę subskrypcyjną, dochodzi do włączenia danej Usługi subskrypcyjnej i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi subskrypcyjnej.
 10. Zakres Usług subskrypcyjnych został opisany w regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o odpłatności danej Usługi subskrypcyjnej przed dokonaniem jej wyboru wraz z podaniem ceny, okresów rozliczeniowych oraz zasad dostępu i rezygnacji z usługi. Ceny usług są dostępne również w Cenniku.
 12. Niezależnie od powyższego, każda osoba korzystająca z Serwisów ponosi w związku z korzystaniem z Serwisów koszt połączenia z serwerem, na którym znajdują się Serwisy, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisów.
 13. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści: bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych, wulgarnych jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisów. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisów do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 14. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści i przechowywanych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące kupującego będącego Konsumentem stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).
 16. Wobec podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 15 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może także zarejestrować się przy użyciu swojego konta Gmail na platformie Google lub konta w serwisie Facebook. Po wybraniu opcji Rejestracji przez konto Gmail lub konto w serwisie Facebook, Użytkownik loguje się do swojego konta Gmail lub konta w serwisie Facebook, a następnie jest proszony o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do określonych danych. Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania Rejestracji za pośrednictwem Serwisów, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów Użytkownik może otrzymać na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. W pozostałych przypadkach Konto użytkownika aktywuje się w momencie zakończenia Rejestracji. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła albo przy użyciu swojego konta Gmail albo konta w serwisie Facebook. Opcja Rejestracji i logowania za pośrednictwem konta Gmail albo konta w serwisie Facebook jest niedostępna w przypadku serwisów www.korepetycje.edu.pl oraz www.remontuj.pl.
 2. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.niania.pl, www.opiekaseniora.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekazwierzat.pl daje możliwość korzystania ze wszystkich tych Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 3. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.korepetycje.edu.pl oraz www.remontuj.pl daje możliwość korzystania z obydwu Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w drugim Serwisie, o którym mowa w niniejszym ust. 3, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
 5. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji (oprócz danych kontaktowych) oraz Oferta lub Profil będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisów, które nie posiadają Konta użytkownika. Dołączone zdjęcie powinno zawierać wizerunek Użytkownika.
 6. Zabrania się podawania danych kontaktowych Użytkownika poza rubrykami do tego wyznaczonymi w formularzu Rejestracji i ustawieniach Konta użytkownika, tj. w szczególności: na zdjęciach dołączonych do Profilu/Oferty, jak również w treści informacji o Użytkowniku widocznej publicznie. Zabrania się również zamieszczania fikcyjnych zdjęć, zdjęć niezwiązanych z działalnością Serwisu, grafik, animacji oraz zdjęć zawierających treści słowne. Administrator ma prawo do ukrycia lub usunięcia z Profilu/Oferty wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie ze zdaniem poprzednim, jak również zdjęć posiadających cechy wskazane w zdaniu poprzednim. Jeżeli dane kontaktowe zostały udostępnione na zdjęciu dołączonym do Profilu/Oferty, Administrator ma prawo usunąć takie zdjęcie.
 7. W celu zwiększenia swojej wiarygodności w Serwisach, Użytkownik z udziałem Administratora może dokonać potwierdzenia wprowadzonych przez niego danych, w szczególności dotyczących tożsamości Użytkownika oraz numeru telefonu. W tym celu Użytkownik może wykonać na rzecz Administratora przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł za pomocą operatora płatności. Po potwierdzeniu danych uzyskanych z systemu operatora płatności z danymi wprowadzonymi przez niego w Serwisach (imię i nazwisko), Administrator zleca operatorowi zwrot kwoty wpłaconej przez Użytkownika na jego rzecz. Zwrot kwoty następuje niezależnie od potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych w Serwisach przez Użytkownika. W celu potwierdzenia numeru telefonu Użytkownik powinien przesłać wiadomość SMS, o indywidualnej dla każdego Serwisu treści, na numer telefonu wskazany na Koncie użytkownika. Poprawne przejście procesu potwierdzenia danych pozwala na oznaczenie Profilu oznaczeniem Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon.
 8. Po dokonaniu potwierdzenia oraz uzyskania oznaczenia „Potwierdzona tożsamość” Użytkownik nie może samodzielnie zmienić danych w postaci imienia, nazwiska widocznych na jego Profilu. W celu zmiany powyższych danych należy skontaktować się z Administratorem.
 9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w danym Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.
 10. W zależności od kategorii Użytkownika, po dokonaniu subskrypcji jednej z Usług subskrypcyjnych Użytkownicy zarejestrowani, jako oferujący zlecenia mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami poszukującymi zleceń oraz Agencjami, zaś Użytkownicy zarejestrowani jako poszukujący zleceń mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Agencjami.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZGODNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Z UMOWĄ.

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w wybranym przez siebie Serwisie. W tym celu po zalogowaniu do danego Serwisu, powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. W celu usunięcia Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, w których logowanie następuje na podstawie tego samego adresu email oraz hasła, Użytkownik powinien zalogować się do tego Serwisu, w którym Konto użytkownika chce usunąć i dokonać czynności, o których mowa w niniejszym ust. 2.
 3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta użytkownika w danym Serwisie na adres pomoc@pomocni.pl
 4. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w wybranym Serwisie.
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę o świadczenie wybranej Usługi subskrypcyjnej, usunięcie przez Użytkownika Konta użytkownika w Serwisie, w którym taka Usługa subskrypcyjna została wykupiona, nastąpi z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik wyraził wolę usunięcia konta zgodnie z ust. 2 lub 3.
 6. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dostarczania przez Użytkownika Treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w szczególności przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Serwisy do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy Administrator uzyska wiarygodną informację, o tym że, Użytkownik nie wywiązuje się z umów zawartych z innymi Użytkownikami lub swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób.
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Administrator wypowiadając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług, uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z jego Konta użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. Więcej informacji o powodzie wypowiedzenia Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy.
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika oraz Usług subskrypcyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email pomoc@pomocni.pl lub listownie na adres siedziby Administratora – Burda Media Home sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 11. Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny oraz: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, zaś Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie udzielenia przez niego takiej zgody.
 12. Jeżeli Administrator nie dokonał aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej pomimo poprawnego wykonania pełnej płatności, Konsument wzywa go do jej aktywacji. Jeżeli Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika i Administratora terminie, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie aktywował jej w tym terminie.
 13. W przypadku wskazanym w ust. 12 Administrator zwróci Konsumentowi pobrane od niego opłaty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową przez cały okres obowiązywania umowy.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy: i) Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik; iii) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebne oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; iv) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iii) i iv) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi.
 16. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 15 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 17. W przypadku niezgodności usługi z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. W przypadku wskazanym w ust. 17 Administrator zwróci Konsumentowi opłaty pobrane za czas, w którym usługa była niezgodna z umową. O ile ma zastosowanie, Administrator jest zobowiązany do zwrotu opłaty jedynie w części odpowiadającej niezgodnej z umową oraz usłudze, co do której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. Zwrot opłat nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator nie będzie wykorzystywał treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Serwisów, z wyjątkiem treści, które: i) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; ii) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; iii) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; iv) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 6

REFERENCJE

 1. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę do osób, dla których w przeszłości wykonywał zlecenie, o wystawienie Referencji.
 2. W celu przesłania prośby o Referencje Użytkownik powinien wypełnić formularz Referencji znajdujący się na jego Koncie użytkownika w danym Serwisie, wpisując imię, nazwisko adres poczty elektronicznej osoby oraz numer telefonu, do której kieruje prośbę o wystawienie Referencji.
 3. Prośba wygenerowana przez Administratora zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej przez Użytkownika w formularzu Referencji.
 4. Administrator zweryfikuje wystawione Referencje, kontaktując się bezpośrednio z osobą wystawiającą Referencje. W przypadku serwisu niania.pl, weryfikacja Referencji nastąpi jedynie w stosunku do Użytkowników poszukujących zleceń, którzy wykupili subskrypcję Konta Aktywna Niania.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystawionych Referencji, jak również uzyskania informacji, że Referencje zostały wystawione przez samego Użytkownika, który wysłał prośbę o wystawienie Referencji lub przez osobę z nim spokrewnioną, Administrator może odmówić publikacji Referencji na Profilu, odmówić publikacji kolejnych Referencji, jak również może zawiesić działanie Konta użytkownika w każdym Serwisie, w jakim Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 6. Zawieszenie Konta użytkownika przez Administratora z powodów opisanych w ust. poprzedzającym spowoduje czasowe uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Konta użytkownika. W celu ponownej aktywacji Konta użytkownika Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisów, usługami dostępnymi w Serwisach mogą być składane elektronicznie na adres pomoc@pomocni.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem “Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownym sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pomocedomowe.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisach, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Platformy oraz Serwisów podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
 3. Gdy Użytkownik publikuje w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.

§ 10

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora, informacji handlowych, o promocjach, rabatach i zmianach funkcjonalności Serwisów na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub podczas zakładania Konta użytkownika.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub wysyłając żądanie na adres email: pomoc@pomocni.pl

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz, Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwisy, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, iv) zmiany cen usług świadczonych w Serwisach lub v) z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 3. Informacja o zmianie Usług, Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub Cennika wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisów.
 4. Zmiana Usług, Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub Cennika nie ma wpływu na prawa Użytkowników nabyte na podstawie Regulaminu lub Cennika uprzednio obowiązującego. Użytkowników korzystających z Usług subskrypcyjnych do czasu zakończenia trwania danej usługi, obowiązują postanowienia wersji Regulaminu lub Cennika przed zmianami, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  Zmiany o charakterze porządkującym, technicznym bądź technologicznym, a także związane z zakresem usług świadczonych nieodpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika zgodnie z § 5 ust. 1 – 5 powyżej. W przypadku, w którym zmiana Regulaminu wiąże się ze zmianą usług odpłatnych lub zmian Cennika, po wprowadzeniu zmienionej wersji Usługi, Regulaminu lub Cennika, Użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie ich nowej treści przy pierwszym logowaniu do Serwisów. Odmowa zaakceptowania nowej wersji Regulaminu lub Cennika jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika oraz pozostałych usług świadczonych Użytkownikowi, dostępnych w Serwisach. W przypadku dokonania przez Użytkownika subskrypcji Usług subskrypcyjnych, umowa rozwiąże się z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik odmówił akceptacji zmienionej wersji Regulaminu. Do tego czasu Użytkownika obowiązują postanowienia Regulaminu lub Cennika w wersji przed zmianą.
 5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisów w celu ich ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisów, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za działanie i szkody osób trzecich, w tym innych Użytkowników. W przypadku jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego zachowania osób trzecich i innych Użytkowników, należy zgłosić takie zachowanie odpowiednim służbom porządkowym.
 7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU NIANIA.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Platformy Pomocni.pl o postanowienia dotyczące wyłącznie Serwisu ninia.pl dla Użytkowników poszukujących zleceń. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy Pomocni.pl.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy załącznik nr 1 dotyczy jedynie Użytkowników poszukujących zleceń, którzy nie są zarejestrowani jako Agencje.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Konto na Start – konto w serwisie www.niania.pl w ramach, którego Użytkownik poszukujący zleceń może przez 30 dni bezpłatnie korzystać z serwisu www.niania.pl. W ramach tego konta Użytkownik poszukujący zleceń nie ma dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl. Z Konta na Start można skorzystać tylko raz. Po upływie 30 dni Konto na Start przestaje być aktywne i przekształca się w Konto Wygaszona Niania, o ile Użytkownik poszukujący zleceń nie dokona subskrypcji Konta Aktywna Niania.
  2. Aktywna Niania – konto w serwisie www.niania.pl, którego subskrypcja jest odpłatna. W ramach Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl dostępnych dla Użytkowników poszukujących zleceń.
  3. Konto Wygaszona Niania - konto w serwisie www.niania.pl., które aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu Konta na Start (30 dni) lub po upływie okresu subskrypcji Konta Aktywna Niania. Konto Wygaszona Niania jest nieaktywne, niewidoczne dla innych Użytkowników. Użytkownik w ramach tego konta nie ma możliwości odpowiadania na Oferty ani odczytywania wiadomości przesłanych przez innych Użytkowników.

§ 3

KONTO NA START

 1. W ramach Konta na Start:
  1. Profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia przez 30 dni.
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na określoną liczbę Ofert Użytkowników oferujących zlecenia.
  3. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę o wystawienie Referencji, bez możliwości ich weryfikacji przez Administratora.
  4. Użytkownik poszukujący zleceń może otrzymać powiadomienie o otrzymaniu wiadomości od Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, bez możliwości ich odczytania.
 2. W celu założenia Konta na Start Użytkownik poszukujący zleceń powinien kliknąć przycisk „Konto na Start”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji.
 3. Realizacja usługi prowadzenia Konta na Start następuje po dokonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik poszukujący zleceń może usunąć Konto na Start w wybranym przez siebie momencie po zalogowaniu do Serwisu. Użytkownik poszukujący zleceń w celu usunięcia Konta na Start powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. Usunięcie Konta na Start jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta na Start ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

KONTO AKTYWNA NIANIA

 1. W ramach subskrypcji Konta Aktywna Niania:
  1. profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji przez cały okres, przez jaki trwa subskrypcja Konta Aktywna Niania;
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na Oferty Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji bez limitów liczbowych;
  3. może odczytywać wiadomości wysłane mu przez Użytkowników oferujących zlecenia i Agencje;
  4. Administrator zweryfikuje Referencje, w przypadku wysłania o to prośby przez Użytkownika poszukującego zleceń;
  5. Użytkownik poszukujący zleceń może uzyskać oznaczenie Profilu informacją o pozytywnie rozwiązanym teście z podstawowej wiedzy o zdrowiu, higienie i bezpieczeństwie dziecka;
  6. Użytkownik poszukujący zleceń może dodać na Profilu więcej niż jedno zdjęcie.
 2. W celu subskrypcji Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Aktywna Niania”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji lub po zalogowaniu w przypadku posiadania Konta na Start Konta Wygaszona Niania;
  2. wybrać okres rozliczeniowy;
  3. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonywania płatności metodami aktualnie dostępnymi na Platformie. Użytkownik poszukujący zleceń może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  4. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że liknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za prowadzenie Konta Aktywna Niania oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 3. Realizacja subskrypcji Konta Aktywna Niania następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 4. Administrator poinformuje o aktywowaniu Konta Aktywna Niania, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika poszukującego zleceń. Usługę aktywacji Konta Aktywna Niania uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Aktywna Niania.
 5. Z chwilą aktywacji Konta Aktywna Niania dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi subskrypcji Konta Aktywna Niania. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 6. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Aktywna Niania będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np. co dwa tygodnie, co miesiąc).
 7. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konto Aktywna Niania w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 8. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konta Aktywna Niania w zakładce „Ustawienia”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Aktywna Niania zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji. Po wyłączeniu subskrypcji konto Użytkownika poszukującego zleceń przekształci się w Konto Wygaszona Niania.

Załącznik nr 2

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA AGENCJI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia dotyczące Agencji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Agencje mogą założyć Konto użytkownika w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl
 2. Agencja za pomocą jednego Konta użytkownika może zarówno dodawać Oferty, jak i odpowiadać na Oferty.
 3. Dokonanie Rejestracji przez Agencję jest nieodpłatne. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Agencję z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert przez Agencję,
  3. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty Agencji,
  4. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  5. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  6. możliwości korzystania z newslettera,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu.

§ 2

SUBSKRYPCJA KONTA PREMIUM

 1. Agencje, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Agencja posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Agencji, w szczególności na:
  1. oznaczenie Ofert Agencji symbolem „Premium”,
  2. dodawanie i utrzymywanie aktywnej więcej niż jednej Oferty w trakcie trwania Subskrypcji Konta Premium,
  3. możliwość kontaktowania się z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Użytkownikami poszukującymi zleceń za pośrednictwem Serwisu.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Agencja powinna:
  1. kliknąć przycisk “Konto Premium”/ “Włącz Premium”/ ”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Agencja posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób płatności za subskrypcję Konta Premium z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Agencja może zostać przekierowana na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Agencja przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Agencję oraz ze zgodą na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi Konta Premium następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Agencję o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Agencji. Usługę aktywacji Konta Premium uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Agencja uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Premium.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Agencję umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Agencja wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 3

REGULAMIN USŁUGI KONTA PREMIUM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy oferujący zlecenia, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Użytkownikom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Oferty Użytkownika symbolem „Premium”,
  2. możliwość przesyłania wiadomości Użytkownikom poszukujących zleceń, za pośrednictwem Serwisu,
  3. możliwość odczytywania wiadomości od Użytkowników poszukujących zleceń.
  4. możliwość odsłaniania numerów telefonów Użytkowników poszukujących zleceń.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Użytkownik powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Premium ”/Włącz Premium”/”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy”,
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji Konta Premium następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Konta Premium uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Premium.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika oferującego zlecenia okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik oferujący zlecenia wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 4

REGULAMIN USŁUGI PRACA OD ZARAZ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy poszukujący zleceń mogą włączyć odpłatną subskrypcję usługi Praca od zaraz. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja usługi Praca od zaraz jest dostępna w Serwisach: www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja usługi Praca od zaraz obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Subskrypcja usługi Praca od zaraz pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem „Praca od zaraz”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Praca od zaraz uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności usługi Praca od zaraz.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 5

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Korepetytor – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie korepetycje.edu.pl
  2. Poszukujący Korepetytora – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie korepetycje.edu.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Korepetytora są niewidoczne dla Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 2. Dane kontaktowe Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Korepetytora.
 3. Korepetytorzy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Praca od zaraz dedykowanej dla Serwisu www.korepetycje.edu.pl. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Praca do zaraz pozwala Korepetytorom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Korepetytora znaczkiem „Praca od Zaraz”,
  2. możliwość podglądu danych kontaktowych Poszukujących Korepetytora,
  3. upublicznienie danych kontaktowych Korepetytora. Dane kontaktowe Korepetytora będą widoczne dla Poszukujących Korepetytora,
  4. możliwość komunikowania się z Poszukującymi Korepetytora,
  5. otrzymanie wyższej pozycji na liście Korepetytorów,
  6. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Korepetytor powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Korepetytor posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Korepetytor może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Korepetytora o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Korepetytora. Usługę aktywacji Praca od zaraz uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Korepetytor uzyska dostęp do funkcjonalności usługi Praca od zaraz.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Korepetytora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony..
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Korepetytor wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 6.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU REMONTUJ.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Fachowiec – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Poszukujący Fachowca – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Biznes Partner i Biznes Partner Gold - odpłatne usługi subskrypcyjne dedykowane Fachowcom w serwisie www.remontuj.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI BIZNES PARTNER I BIZNES PARTNER GOLD W SERWISIE REMONTUJ.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Fachowca są niewidoczne dla Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 2. Dane kontaktowe Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Fachowca.
 3. Fachowcy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dedykowanej dla serwisu www.remontuj.pl. Koszty subskrypcji usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold obowiązuje tylko w ramach tego serwisu www.remontuj.pl
 5. Subskrypcja usługi Biznes Partner pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji
 6. Subskrypcja usługi Biznes Partner Gold pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner Gold”,
  2. otrzymanie najwyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 7. W celu włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Biznes Partner” widoczny po zalogowaniu i wybrać typ usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold klikając “Wybierz”;
  2. wybrać okres rozliczeniowy określony dla danego typu usługi subskrypcyjnej;
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny;
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 8. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 9. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Biznes Partner lub Biznes Partner Gold uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 10. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 11. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 12. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 13. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w zakładce „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.
 14. Gdy Fachowiec publikuje w Serwisie zdjęcia przedstawiające efekt jego pracy, w tym w szczególności wnętrze mieszkania, sylwetkę domu, ogrodu Fachowiec potwierdza, że Poszukujący fachowca oraz osoby będące właścicielami wyraziły odpowiednie zgody na publikację takich zdjęć.

Załącznik nr 7

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Burda Media Home sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,

pomoc@pomocni.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Home sp. z o.o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa

pomoc@pomocni.pl
 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Automatic translation, if you want to see the original version, please change to Polish

POMOCNI.PL PLATFORM REGULATIONS

§ 1

These Regulations have been made available on the website at https://pomocedomowe.pl/Regulamin.html, with the possibility of its reproduction and recording outside the IT system. The Regulations can be downloaded and saved on disk for free.

The Regulations specify the rules for using all the Services, in particular the rules for:

 1. browsing content, including Content made available on the Websites,
 2. viewing Profiles and Offers,
 3. making Registration,
 4. maintaining User Accounts,
 5. adding Offers,
 6. creating Profiles,
 7. possibility of contacting other Users,
 8. adding and verifying References,
 9. use Subscription Services and other services,
 10. making payments,
 11. the User's right to withdraw from the contract for maintaining the User Account and Subscription Services,
 12. terminate the contract for maintaining the User Account and Subscription Services,
 13. the Administrator's responsibility for the compliance of the services offered with the contract,
 14. submitting and considering complaints,
 15. using the newsletter.

Some of the Websites may contain services and functions unavailable for other Websites, due to the specificity of each of the Websites. In addition, some services may be dedicated only to a selected category of Users, depending on the nature and manner of using the Services. Any differences are described in these Regulations and in the detailed regulations constituting attachments to these Regulations.

Users, as well as all persons wishing to obtain information on the operation and principles of functioning of the Websites, may contact the Administrator at the e-mail address Pomoc@pomocni.pl and the Help Center .

§ 2

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Regulations mean respectively:
  1. Agency - a User who can both publish Offers and respond to published Offers.
  2. Administrator - Burda Media Home sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, ul. Marynarska 15, (02-674) Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court of the Capital City of Warsaw Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Price list - a list of paid services available on the Websites along with the price of a given service, located at https://pomocedomowe.pl/cennik-serwisow.
  4. Discount code - a code in the form of a string of characters made available to the User, allowing for a reduction in the price of the Subscription Service.
  5. Consumer - a natural person who performs a legal transaction with the entrepreneur not directly related to his business or professional activity, or another person to whom the provisions of law require the application of provisions concerning the Consumer.
  6. Premium Account - a paid subscription service of the Websites dedicated to Users offering orders, i.e. those looking for people to carry out orders for these Users and Agencies that are looking for Users who will carry out orders for third parties.
  7. User account - (in the case of Registration via the Websites), email address (in the case of Registration via the Gmail account on the Google platform) selected login (in the case of Registration via the Facebook social network), a marked collection of resources in the Administrator's IT system in which data are collected User data on the Services. Setting up a User Account requires Registration.
  8. Offers - announcements containing proposals for orders posted on the Websites by Users offering orders.
  9. Platform – Pomocni.pl Platform administered by the Administrator, consisting of Websites.
  10. Privacy policy - detailed information on the principles of personal data processing and on the principles of protecting the privacy of Users and visitors to the Websites.
  11. Job right away - a paid subscription service dedicated to Users looking for jobs on the websites www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl and www.korepetycje.edu.pl.
  12. Confirmed identity - designation of the Profile, available after verification by the Administrator of the compliance of the data entered by the User.
  13. Confirmed telephone number - designation of the Profile, available after the Administrator has verified the compliance of the telephone number entered by the User.
  14. Profile – a public part of the Account of the user looking for orders, containing information about the User looking for orders.
  15. References - an opinion issued to a User seeking recommendations and published on the Profile.
  16. Regulations - these Regulations together with attachments constituting its integral part.
  17. Registration - a process that allows you to set up a User Account.
  18. Websites, Website - websites: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl and remontuj.pl, which are part of the Pomocni.pl platform .
  19. Content - all content, including photos, published by Users on the Websites.
  20. Subscription services - all paid services requiring subscription, available on the Websites, regulated in detailed regulations constituting annexes to the Regulations.
  21. User - a natural person who is over 16 years of age with full legal capacity or limited legal capacity, a legal person, an organizational unit without legal personality that has registered and has a User Account. In the case of natural persons with limited legal capacity, the consent of the legal representative is required to register. The user can be registered as a job seeker, job offerer or as an agency

§ 3

GENERAL INFORMATION. PROVISION OF SERVICES BY ELECTRONIC MEANS. TERMS OF USE OF THE SERVICES

 1. Each person using the Website is obliged to read the Regulations. The use of the Website is based on these Regulations and on the basis of applicable law.
 2. In order to use the Website, it is necessary to have a device enabling access to the Internet, supporting JavaScript technology, equipped with an efficient operating system in the current version, e.g. Internet resources, such as: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari or another compatible one. In order to maintain the proper functioning of the Websites and all their functionalities, it is recommended to regularly update operating systems and browsers. The Administrator does not guarantee the correct operation of the Services using the Internet Explorer browser.
 3. The use of services provided electronically and the use of the Internet, even despite the use of systems protecting against unauthorized influence of third parties, may be associated with specific threats and risks, such as, among others:
  1. malware - applications or scripts that have a harmful, criminal or malicious effect, such as viruses, worms, Trojans (Trojan horses), keyloggers, dialers and others,
  2. programs tracking the User's activities on the network, collecting information about the User and sending it to the author of the program,
  3. phishing for confidential information by impersonating a trustworthy person or institution (phishing),
  4. spyware,
  5. spam,
  6. hacking into the ICT system with the use of hacking tools such as an exploit or rootkit.
 4. In order to avoid the above threats, electronic devices used to connect to the Internet should be equipped with an antivirus program.
 5. Protection against the above-mentioned threats can also be provided by:
  1. network firewalls,
  2. regular software update,
  3. getting acquainted with information on licenses and installation of programs,
  4. regular scanning of the system with an antivirus program,
  5. data transmission encryption,
  6. not opening e-mails of unknown origin,
  7. using legal programs and applications,
  8. installation of preventive programs to detect and prevent intrusions.
 6. Using some of the services available on the Websites may additionally require an e-mail address, a telephone number, the ability to make money transfers or a payment card.
 7. Upon entering the Website, each person concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in:
  1. obtaining access to the preview of Offers and Profiles, without contact details,
  2. obtaining access to the preview of the References part,
  3. the possibility of submitting and considering complaints,
  4. providing access to other functionalities of the Website that do not require Registration.
 8. Registration is free of charge. With the Registration, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in:
  1. maintaining a User Account,
  2. possibility of adding Offers,
  3. the possibility of using the Subscription Services (excluding the services korepetycje.edu.pl and redecorating.pl),
  4. the possibility of using discount codes (excluding the services korepetycje.edu.pl and redecorating.pl),
  5. the possibility of using the newsletter,
  6. receive notifications of receipt of responses to Offers,
  7. providing access to other functionalities of the Website that require Registration,

   - in relation to Users offering orders and the Agency, and:

  8. the possibility of creating a Profile,
  9. the possibility of responding to the number of Offers specified on a given Website,
  10. the possibility of sending a request for References (applies only to Users looking for orders),
  11. the possibility of using the Confirmed Identity and Confirmed Telephone services on some of the Websites (applies only to Users seeking orders),
  12. the possibility of using the Subscription Services,
  13. the possibility of using discount codes,
  14. the possibility of using the newsletter,
  15. providing access to other functionalities of the Website that require Registration.

   – in relation to Users seeking orders and the Agency.

 9. Some of the services provided on the Websites are payable. With the confirmation by the payment operator of the correct execution of the full payment for a given Subscription Service, the given Subscription Service is activated and thus the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in the provision of a given Subscription Service.
 10. The scope of the Subscription Services is described in the detailed regulations, which are annexes to these Regulations.
 11. The User will be informed each time about the payment for a given Subscription Service before selecting it, together with the price, billing periods and the rules of access and cancellation of the service. The prices of services are also available in the Price List.
 12. Notwithstanding the foregoing, each person using the Services incurs the cost of connecting to the server on which the Services are located, the amount of which depends on the duration of the connection and the tariff applied by the network operator used by people using the Services.
 13. It is forbidden for Users to provide Content that is unlawful, violates these Regulations, decency or principles of social coexistence, is offensive, vulgar, as well as any activity that could adversely affect the proper functioning of the Websites. It is forbidden to use the Services for purposes contrary to their purpose or for purposes contrary to the law.
 14. In the event of receiving an official notification or reliable information about the unlawful, offensive, vulgar, violating the Regulations, decency or principles of social coexistence of the Content and stored on the Website, the Administrator will immediately prevent access to this Content.
 15. The provisions of these Regulations regarding the buyer who is a Consumer apply to a natural person concluding a contract directly related to his business activity, when the content of this contract shows that it is not of a professional nature for him (resulting in particular from the subject of business activity performed by such Entrepreneur made available in CEIDG and PKD numbers).
 16. In relation to the entities referred to in § 3 sec. 15 do not apply Art. 558 § 1 second sentence of the Civil Code, art. 563 of the Civil Code and art. 567 § 2 of the Civil Code and § 7 sec. 4 and 5 of these Regulations.

§ 4

REGISTRATION

 1. In order to register, you must complete the registration form available on the Website, providing your e-mail address and password, as well as other data contained in the registration form. You can also register using your Gmail account on the Google platform or your Facebook account. After selecting the option of Registration via Gmail account or Facebook account, the User logs in to his Gmail account or Facebook account, and then is asked to consent to the Administrator gaining access to specific data. This data will be used to create a User Account. Registration requires acceptance of the terms of these Regulations. In the case of Registration via the Websites, depending on the nature and method of using the Services, the User may receive a message to the e-mail address indicated in the form, asking for confirmation of Registration. Activation of the User Account takes place in this case by clicking on the activation link sent in the message. In other cases, the User Account is activated upon completion of the Registration. The User Account activation service is considered delivered when the User gains access to his User Account. After registration, each time you log in using the data provided in the registration form - email address and the selected password or using your Gmail account or Facebook account.www.korepetycje.edu.pl and www.remontuj.pl .
 2. Registration on one of the Websites: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekazwierzat.plgives you the opportunity to use all these Services without the need to re-register. Upon registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of a User Account on this Website. In order to start using the User Account on other Websites referred to in this section 2, the User should go to the website of this Website and agree to start using the User Account on this Website. At the moment of consent, a contract for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of the User Account on this Website.
 3. Registration on one of the Websites: www.korepetycje.edu.pl and www.remontuj.pl gives you the opportunity to use both Websites without the need to register again. Upon registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of a User Account on this Website. In order to start using the User Account on the other Website referred to in this section 3, the User should go to the website of this Website and agree to start using the User Account on this Website. At the moment of consent, a contract for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of the User Account on this Website.
 4. When registering, the User is obliged to provide true data.
 5. The User may complete his User Account with information about himself, as well as attach a photo. Information, photo, as well as other data provided in the Registration form (except contact details) and the Offer or Profile will be publicly visible also to people using the Websites who do not have a User Account. The attached photo should contain the image of the User.
 6. It is forbidden to provide the User's contact details outside the fields designated for this purpose in the Registration form and User Account settings, i.e. in particular: in the photos attached to the Profile/Offer, as well as in the content of information about the User visible to the public. It is also forbidden to post fictitious photos, photos not related to the operation of the Website, graphics, animations and photos containing verbal content. The Administrator has the right to hide or remove from the Profile/Offer any contact details provided contrary to the previous sentence, as well as photos with the characteristics indicated in the previous sentence. If contact details have been provided in the photo attached to the Profile/Offer, the Administrator has the right to remove such photo.
 7. In order to increase its credibility on the Websites, the User, with the participation of the Administrator, may confirm the data entered by him, in particular regarding the User's identity and telephone number. For this purpose, the User may make a verification transfer for the Administrator in the amount of PLN 1 via the payment operator. After confirming the data obtained from the payment operator's system with the data entered by him in the Services (name and surname), the Administrator orders the operator to return the amount paid by the User to him. The refund is made regardless of the confirmation of the correctness of the data entered on the Websites by the User. In order to confirm the telephone number, the User should send an SMS message, with individual content for each Website, to the telephone number indicated on the User Account.
 8. After confirming and obtaining the "Confirmed Identity" designation, the User cannot independently change the data in the form of name and surname visible on his Profile. In order to change the above data, please contact the Administrator.
 9. One person may have only one User Account on a given Website. It is not allowed to share the User Account with third parties.
 10. Depending on the category of the User, after subscribing to one of the Subscription Services, Users registered as offering orders may contact only Users seeking orders and Agencies, while Users registered as seeking orders may only contact Users offering orders and Agencies.

§ 5

TERMINATION OF THE AGREEMENT AND THE RIGHT OF CONSUMERS TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES. COMPLIANCE OF THE SERVICES PROVIDED WITH THE AGREEMENT.

 1. The agreement regarding the maintenance of the User Account is concluded for an indefinite period.
 2. The User may delete the User Account on the Website of his choice. For this purpose, after logging in to a given Website, he should go to the "Settings" or "Your account" panel and click the "Delete account" button. In order to delete the User Account on other Websites where logging in is based on the same email address and password, the User should log in to the Website where the User Account is to be deleted and perform the actions referred to in this section. 2.
 3. The User may also send a request to delete the User Account on a given Website to the address : help@pomocni.pl
 4. Removal of the User Account is tantamount to termination by the User of the contract for the provision of electronic services, the subject of which is the maintenance of the User Account on the selected Website.
 5. In the event that the User has concluded an agreement with the Administrator for the provision of a selected Subscription Service, the User's deletion of the User Account on the Website in which such Subscription Service was purchased will take place at the end of the settlement period in which the User expressed the will to delete the account in accordance with section 2 or 3.
 6. The Administrator may terminate the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services immediately, only for important reasons, in particular due to violation of the provisions of these Regulations, content provided by the User that is unlawful, offensive, violating these Regulations, decency or principles social coexistence, in particular when the User uses the Websites for purposes contrary to their purpose or against the law, when the Administrator obtains reliable information that the User does not comply with the agreements concluded with other Users or his behavior may pose a threat to other Users and other people.
 7. In the situation indicated in par. 6. By terminating the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services, the Administrator will prevent the User from using his User Account, of which the User will be informed at the first attempt to log in to the Website. More information about the reason for the termination of the Agreement by the Administrator with immediate effect can be obtained by contacting the Administrator at the e-mail address Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center .
 8. The consumer has the right to withdraw from the contract for maintaining the User Account and Subscription Services without giving any reason and without incurring costs, within 14 days from the date of conclusion of the contract, subject to section 11. The instruction on withdrawal and the withdrawal form are attached to these Regulations. This right is not available to Users who are not Consumers.
 9. In order to meet the 14-day deadline, the Consumer should send a statement before its expiry to the email address Pomoc@pomocni.pl or by post to the address of the Administrator's registered office - Burda Media Home sp. z oo, ul. Marynarska 15, 02-674 Warsaw. If the statement is sent to the e-mail address indicated in the preceding sentence, the Administrator will send the Consumer an e-mail confirming receipt of the statement of withdrawal.
 10. A statement of withdrawal can be submitted on a form. Using the form is not mandatory.
 11. Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not recorded on a tangible medium or in the provision of services by the Administrator fully for the Consumer, with the express consent of the Consumer. The Consumer is not entitled to withdraw from the contract if the Consumer is obliged to pay the price and: i) the Administrator has fully performed the service with the express and prior consent of the Consumer, who was informed before the commencement of the service that after the Administrator has provided the service, he will lose the right to withdraw from the contract and took note of it; or ii)The Administrator commenced the service with the express and prior consent of the Consumer, who was informed before the commencement of the service that after the performance of the service by the Administrator, he would lose the right to withdraw from the contract, and acknowledged this, and the Administrator provided the Consumer with confirmation of such consent.
 12. If the Administrator has not activated the User Account or the selected Subscription Service despite the correct execution of the full payment, the Consumer calls him to activate it. If the Administrator does not activate the User Account or the selected Subscription Service immediately after receiving the request or in an additional time clearly agreed by the User and the Administrator, the Consumer may withdraw from the Agreement. The consumer may also withdraw from the contract without calling for the activation of the User Account or the selected Subscription Service, if: i) it is clear from the Administrator's statement or circumstances that the Administrator does not activate the User Account or the selected Subscription Service, or ii) the Consumer and the Administrator agreed, or from the circumstances it is clear from the conclusion of the contract that
 13. In the case indicated in par. 12. The Administrator will return to the Consumer the fees collected from him no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's declaration of withdrawal from the contract or price reduction using the same method of payment as used by the Consumer, unless he expressly agreed to a different method that does not bind for him at no cost.
 14. The administrator is responsible for the compliance of the offered services with the contract throughout the duration of the contract.
 15. The Administrator is not liable to the User for the lack of compliance of the service with the contract in the event that: i) the User has no access or has significantly limited access to the Internet; ii) the poor quality of services is caused by reasons attributable to the provider of the Internet access service used by the User; iii) provided the Consumer with an update of the service and informed about the need and the consequences of not installing it; iv) failure to install or improper installation of the update did not result from errors in the installation instructions provided by the Administrator. pt. iii) and iv) apply only to situations where, due to the technical characteristics of the service provided, the provisions oblige the Administrator to inform the Consumer and provide him with updates of the service.
 16. If the service is inconsistent with the contract, and there are no circumstances indicated in paragraph 15 above, the Consumer may demand that it be brought into conformity with the contract.
 17. In the event of non-compliance of the service with the contract, the Consumer may submit a statement of price reduction or withdrawal from the contract when: i) bringing the content of the service to the contract is impossible or requires excessive costs; ii) the Administrator has failed to bring the service into compliance with the contract, iii) the lack of compliance of the service with the contract continues despite the fact that the Administrator has tried to bring the service into compliance with the contract; iv) the lack of conformity of the service with the contract is significant enough to justify a price reduction or withdrawal from the contract without first using the possibility of bringing it into conformity; v) it is clear from the Administrator's statement or circumstances that he will not bring the service into compliance with the contract within a reasonable time or without undue inconvenience to the Consumer.
 18. In the case indicated in par. 17. The Administrator will reimburse the Consumer for the fees charged for the time when the service was inconsistent with the contract. If applicable, the Administrator is obliged to reimburse the fee only in the part corresponding to the non-conforming service and the service for which the obligation to deliver dropped as a result of withdrawal from the contract. The refund will take place immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the consumer's statement on withdrawal from the contract or price reduction using the same method of payment as used by the Consumer, unless he expressly agreed to a different method that is not binding for him. with no costs.
 19. In the event of withdrawal from the contract, the Administrator will not use content other than personal data provided or generated by the Consumer when using the Websites, with the exception of content that: i) is useful only in connection with the digital content or digital service that was the subject of the contract; ii) relate only to the Consumer's activity when using digital content or a digital service provided by the entrepreneur; iii) have been combined by the Administrator with other data and cannot be separated from them or can be separated only with disproportionate efforts; iv) have been produced by the Consumer jointly with other Consumers who can still use them.

§ 6

REFERENCE

 1. A user seeking orders may send a request to persons for whom he/she has performed an order in the past to issue a Reference.
 2. In order to send a request for References, the User should complete the Reference form located on his User Account on a given Website, entering the name, surname, e-mail address of the person to whom he sends the request for issuing a Reference.
 3. The request generated by the Administrator will be sent to the e-mail address of the person indicated by the User in the Reference form.
 4. The Administrator will verify the issued References by contacting directly the person issuing the References. In the case of the niania.pl website, the verification of References will take place only in relation to Users looking for jobs who have subscribed to the Active Nanny Account.
 5. In the event of discrepancies of the issued References, as well as obtaining information that the References were issued by the User himself who sent the request for issuing the References or by a person related to him, the Administrator may refuse to publish References on the Profile, refuse to publish further References, and may suspend operation of the User Account on each Website where the User has a User Account.
 6. Suspension of the User Account by the Administrator for the reasons described in sec. preceding will temporarily prevent the User from using the User Account. In order to reactivate the User Account, the User should contact the Administrator at the e-mail address Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center .

§ 7

COMPLAINTS

 1. Complaints related to the operation and use of the Websites, services available on the Websites may be submitted electronically to the address Pomoc@pomocni.pl or in writing to the address of the Administrator's registered office, with the note "Complaint" in the title of the e-mail/on the envelope of the letter.
 2. The complaint should contain: details of the person lodging the complaint, sufficient for contact, information sufficient to identify the service to which the complaint relates, and the content of the complaint itself. The complaint should contain an indication of the reason for the complaint and the content of the request.
 3. In the case of a complaint submitted by a person who is a Consumer, the Administrator will respond to the complaint within 14 days from the date of its receipt. In response, the administrator will indicate the method of settling the complaint.
 4. Consumers are also entitled to use court and out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims, e.g. before the amicable consumer court operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection. Detailed information can be found at: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. In addition, pursuant to Regulation No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of May 21, 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation EC No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on ODR in consumer disputes), Consumers has the right to use extrajudicial means of dealing with complaints and pursuing claims. In order to take advantage of the possibility of amicable settlement of disputes, the consumer may use the platform of the online dispute resolution system (ODR platform). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN
 6. Any provisions of this § 7 do not exclude or limit the rights of persons who are Consumers provided for in applicable law.

§ 8

PERSONAL DATA AND COOKIES POLICY

 1. Detailed information on the principles of personal data processing and the principles of privacy protection are contained in the privacy policy available at: https://pomocedomowe.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9

INTELLECTUAL PROPERTY. IMAGE

 1. Copyrights to the content posted by the Administrator on the Websites, trademarks, graphic elements, technical and IT solutions, databases, as well as the name of the Platform and Websites are subject to legal protection and are vested in the Administrator or third parties.
 2. At the moment of placing the given Content on the Website, the User grants the Administrator a free, non-exclusive, territorially unlimited license to use the Content for an indefinite period of time, in the fields of exploitation including dissemination by public display and sharing and multiplication in such a way that everyone can have access to it in the place and at the time chosen by you (Internet).
 3. When the User publishes on the Website a photo containing the User's image or the image of third parties, the User confirms that these persons have given appropriate consent to the dissemination of their image on the Website.

§ 10

NEWSLETTER

 1. The User may agree to subscribe to the newsletter consisting in regularly sending the Administrator's newsletter, commercial information, promotions, discounts and changes in the functionality of the Websites to the e-mail address provided by the User.
 2. Subscription to the newsletter is made by checking the appropriate checkboxes in the "Settings", "Your Account" panel, depending on the Website or when creating a User Account.
 3. Subscription to the newsletter is voluntary and free of charge, it is provided for an indefinite period and the User may unsubscribe from it at any time by unchecking the appropriate checkboxes in the "Settings", "Your Account" panel, depending on the Website or by sending a request to the email address: Pomoc@ pomocni .pl

§ 11

FINAL PROVISIONS

 1. The Administrator reserves the right to change the service, which is not necessary to maintain its compliance with the contract, for the following reasons justifying the change: i) insufficient technical quality of the service preventing its proper provision; ii) reorganization of the Administrator's business activity, regardless of its reason; iii) a change in the applicable law or the entry into force of new legal regulations, the issuance of a decision by a public administration body or a court ruling requiring appropriate changes to the provision of services; iv) change of technical parameters or technology of the services provided, including the need to adapt services to the new technical environment; v) the need to introduce measures to ensure the integrity of networks and services; vi) the need to introduce measures to protect the services against their use for purposes contrary to the Regulations, detailed regulations or applicable law; vii) adding new services and developing existing services; viii) changes in the manner of providing existing services due to technical, technological, business or security reasons; ix) force majeure. detailed regulations or applicable law; vii) adding new services and developing existing services; viii) changes in the manner of providing existing services due to technical, technological, business or security reasons; ix) force majeure. detailed regulations or applicable law; vii) adding new services and developing existing services; viii) changes in the manner of providing existing services due to technical, technological, business or security reasons; ix) force majeure.
 2. The Administrator reserves the right to change the Regulations, detailed regulations and the Price List for important reasons in the case of: i) changes in the law regulating the provision of electronic services affecting the mutual rights and obligations of the contract concluded between visitors to the Websites, the User and the Administrator or changes in the interpretation of the above provisions of the law as a result of court decisions, decisions, recommendations or instructions of competent offices or bodies in a given scope, ii) changes in the manner of providing electronic services due to technical, technological, business or security reasons, changes in the scope or provision of electronic services to which the provisions apply of the Regulations by introducing new or withdrawing existing services,iii) the need to remove ambiguities, errors or typographical errors, change contact details, names, identification numbers, electronic addresses or links contained in the Regulations, change the rates for making telephone or internet connections, iv) change the prices of services provided on the Websites or v) from other legitimate, important reasons.
 3. Information about changes to the Services, Regulations, detailed regulations or the Price List along with their new content will be placed on the main page of the Services.
 4. Changing the Services, Regulations, detailed regulations or the Price List does not affect the rights of Users acquired on the basis of the Regulations or the Price List previously in force. Users using Subscription Services until the end of the service, the provisions of the version of the Regulations or the Price List before the changes apply, subject to section 5 below.
  Changes of an organizational, technical or technological nature, as well as those related to the scope of services provided free of charge, enter into force on the date indicated by the Administrator. A User who does not agree with the content of the changes has the right to terminate the contract for the provision of the User Account service in accordance with § 5 para. 1 - 5 above. In the event that a change in the Regulations involves a change in paid services or changes in the Price List, after the introduction of the changed version of the Service, Regulations or Price List, Users will be asked to accept their new content when logging in to the Services for the first time. Refusal to accept the new version of the Regulations or the Price List is tantamount to termination by the User of the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services provided to the User, available on the Websites. If the User subscribes to the Subscription Services, the agreement will terminate at the end of the settlement period in which the User refused to accept the amended version of the Regulations. Until then, the provisions of the Regulations or the Price List in the version before the change apply to the User.
 5. The administrator may temporarily disable the operation of the Services in order to improve them, add services, fix failures or carry out maintenance. The Administrator will warn Users about the planned break in the operation of the Services, unless the nature of the work or failure prevents the Administrator from informing Users in advance about the break in the provision of services.
 6. The Administrator is not liable to the User for the actions and damages of third parties, including other Users. In the event of any unlawful or inappropriate behavior of third parties and other Users, such behavior should be reported to the relevant security services.
 7. The Regulations do not exclude or limit any rights of Consumers that they are entitled to under the mandatory provisions of law. In the event of a conflict between the provisions of the Regulations and the mandatory provisions of law granting Consumers specific rights, these provisions shall prevail.
 8. The attachments are an integral part of the Regulations.

Appendix 1

DETAILED REGULATIONS OF THE NIANIA.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

These regulations supplement the Regulations of the Pomocni.pl Platform with provisions concerning only the ninia.pl website for Users seeking orders. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Regulations of Pomocni.pl Platform shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. This Appendix No. 1 applies only to Users seeking orders who are not registered as Agencies.

§ 2

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Specific Regulations mean respectively:
  1. Konto na Start – an account on the www.niania.pl website under which the User looking for orders can use the www.niania.pl website free of charge for 30 days. Under this account, the User looking for orders does not have access to all functionalities of the www.niania.pl Website. The Start Account can only be used once. After 30 days, Konto na Start ceases to be active and transforms into Konto Wygasowana Nania, unless the User looking for orders subscribes to Konto Active Nanny.
  2. Active Nanny - an account on the www.niania.pl website, the subscription of which is payable. As part of the Active Nanny Account, the User looking for jobs has access to all functionalities of the Website www.niania.pl available to Users looking for jobs.
  3. Expired Nanny Account - an account on the www.niania.pl website, which is activated automatically after the Start Account expires (30 days) or after the Active Nanny Account subscription period expires. The Wygasza Nania account is inactive, invisible to other Users. Within this account, the User cannot reply to Offers or read messages sent by other Users.

§ 3

START ACCOUNT

 1. As part of Konto na Starter:
  1. The profile of the User looking for orders will be visible to Users offering orders for 30 days.
  2. The User seeking orders may respond to a certain number of Offers of Users offering orders.
  3. The User looking for orders may send a request for issuing References, without the possibility of their verification by the Administrator.
  4. The user seeking orders may receive a notification about receiving messages from Users offering orders and the Agency, without the possibility of reading them.
 2. In order to set up a Start Account, the User looking for orders should click the "Start Account" button, visible on the Website when registering.
 3. The service of running Konto na Start is performed after performing the activities described in sec. 2 above.
 4. The user looking for orders may delete the Konto na Start account at a time of his choice after logging in to the Website. The user looking for orders to delete the Start Account should go to the "Settings" or "Your account" panel and click the "Delete account" button. Removal of the Start Account is tantamount to termination of the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the Start Account with immediate effect.

§ 4

ACTIVE NANINY ACCOUNT

 1. As part of the Active Nanny Account subscription:
  1. the profile of the User looking for orders will be visible to Users offering orders and to the Agency for the entire period during which the subscription to the Active Nanny Account lasts;
  2. The User seeking orders may respond to Offers of Users offering orders and the Agency without numerical limits;
  3. can read messages sent to it by Users offering orders and Agencies;
  4. The Administrator will verify the References, if requested by the User looking for orders;
  5. A User looking for orders may obtain a Marking of the Profile with information about a positively solved test in basic knowledge about the health, hygiene and safety of a child;
  6. A user looking for orders may add more than one photo to the Profile.
 2. In order to subscribe to the Active Nanny Account, the User looking for jobs should:
  1. click the "Active Nanny Account" button, visible on the Website when registering or after logging in if you have an Account to start the Expired Nanny Account;
  2. choose a billing period;
  3. complete the data in the form necessary to make payments with the methods currently available on the Platform. The user looking for orders may be redirected to the website of the entity that makes the payment;
  4. click on the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the obligation to pay for maintaining the Active Nanny Account and the Consumer's consent to start the performance of the service by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 3. The Active Nanny Account subscription is made immediately after the operator confirms that the full payment has been made correctly.
 4. The Administrator will inform about the activation of the Active Nanny Account via an e-mail sent to the e-mail address of the User looking for orders. The Active Nanny Account activation service is considered delivered when the User gains access to the Active Nanny Account functionality.
 5. Upon activation of the Active Nanny Account, an agreement for the provision of electronic services is concluded with the Administrator regarding the provision of the Active Nanny Account subscription service. The contract is concluded for an indefinite period.
 6. After making the first payment using the payment form available on the Website, the Active Nanny Account subscription will be valid for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month).
 7. The user looking for orders may unsubscribe from the Active Nanny Account at any time, effective at the end of the settlement period in which the resignation was made.
 8. The User looking for assignments may unsubscribe from the Active Nanny Account in the "Settings" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the Active Nanny Account subscription will be automatically deactivated at the end of the settlement period in which the User seeking orders expressed the will to resign from the subscription. After deactivating the subscription, the account of the User looking for jobs will be transformed into the Account of the Expired Nanny.

Appendix No. 2

DETAILED REGULATIONS FOR THE AGENCY

These Regulations supplement the Regulations with provisions concerning the Agency. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Regulations shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. Agencies may set up a User Account on the Websites: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl
 2. The Agency can both add Offers and respond to Offers using one User Account.
 3. Registration by the Agency is free of charge. Upon completion of the Registration, the Agency concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in:
  1. maintaining a User Account,
  2. possibility of adding Offers by the Agency,
  3. receive notifications of receipt of responses to the Agency's Offers,
  4. the possibility of using the Subscription Services,
  5. the possibility of using discount codes,
  6. the possibility of using the newsletter,
  7. providing other functionalities of the Website.

§ 2

PREMIUM ACCOUNT SUBSCRIPTION

 1. Agencies may use a paid Premium Account subscription. The Premium Account subscription costs are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the Websites: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl .
 3. The Premium Account subscription is valid only within the Website for which it has been enabled and does not apply to other Websites where the Agency has a User Account.
 4. The Premium Account allows the Agency, in particular to:
  1. marking the Agency's Offers with the "Premium" symbol,
  2. adding and keeping active more than one Offer during the Premium Account Subscription,
  3. the ability to contact Users offering orders and Users looking for orders via the Website.
 5. In order to enable Premium Account subscription, the Agency should:
  1. click the "Premium Account" / "Turn on Premium" / "Change account to Premium" button, visible on the Website after logging in,
  2. select the billing period,
  3. if the Agency has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. select the method of payment for the Premium Account subscription from the payment methods available on the website,
  5. complete the data in the form necessary to make the payment. The agency may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  6. click on the "Pay" button to make the payment. The Agency acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the obligation to pay for the Premium Account subscription by the Agency and consent to the Administrator's commencement of the service before the deadline for withdrawal from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The implementation of the Premium Account service takes place immediately after the payment operator confirms the correct execution of the full payment.
 7. The Administrator will inform the Agency about the activation of the Premium Account, also via an e-mail sent to the Agency's e-mail address. The Premium Account activation service is considered delivered when the Agency gains access to the Premium Account functionality.
 8. Upon activation of the Premium Account, the Agency concludes with the Administrator an agreement for the provision of electronic services regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the Premium Account subscription will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The Agency may unsubscribe from the Premium Account at any time, effective at the end of the settlement period in which the resignation was made.
 11. The Agency may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the Premium Account subscription will be automatically deactivated at the end of the settlement period in which the Agency expressed its will to resign from the subscription.

Appendix No. 3

PREMIUM ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users offering orders can take advantage of a paid Premium Account subscription. The Premium Account subscription costs are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the following websites: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl and www.opiekazwierzat.pl .
 3. The Premium Account subscription applies only to the Website for which it has been enabled and does not apply to other Websites where the User has a User Account.
 4. The Premium Account allows Users, in particular to:
  1. marking the User's Offer with the "Premium" symbol,
  2. the ability to send messages to Users looking for orders via the Website,
  3. the ability to read messages from Users looking for orders.
  4. possibility of revealing telephone numbers of Users looking for orders.
 5. In order to activate the Premium Account subscription, the User should:
  1. click the "Premium Account"/Enable Premium"/"Change Account to Premium" button, visible on the Website after logging in,
  2. select the billing period"
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the Premium Account subscription and the Consumer's consent to start the performance by the Administrator before the deadline for withdrawal from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The implementation of the service in the form of activating the Premium Account subscription takes place immediately after the payment operator confirms the correct execution of the full payment.
 7. The Administrator will inform the User about activating the Premium Account, also via e-mail sent to the User's e-mail address. The Premium Account activation service is considered delivered when the User gains access to the Premium Account functionality.
 8. Upon activation of the Premium Account, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the Premium Account subscription will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User offering orders (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The user offering orders may unsubscribe from the Premium Account at any time, effective at the end of the settlement period in which the resignation was made.
 11. The User offering orders may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the Premium Account subscription will be automatically disabled at the end of the settlement period in which the User offering orders expressed the will to resign from the subscription.

Appendix No. 4

TERMS OF SERVICE WORK FROM IMMEDIATELY

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users looking for jobs can subscribe to the Pay immediately service. The subscription costs for the Instant job service are specified in the Price List.
 2. The subscription to the Employment service is available on the following websites: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. Subscription to the Work immediately service applies only to the Website for which it has been enabled and does not apply to other Websites where the User has a User Account.
 4. Subscription to the Work immediately service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the symbol "Work immediately",
  2. getting a higher position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of issued References.
 5. In order to activate the Instant Work subscription, the User should:
  1. click on the "Work Immediately" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your Account" tab and click the "Enable Work Immediately" button,
  2. choose a billing period
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the "Work immediately" service and the Consumer's consent to start providing the service by the Administrator before the deadline for withdrawing from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract. contract.
 6. The implementation of the service in the form of activating the subscription to the Work immediately service takes place immediately after confirmation by such operator of the correct execution of the full payment.
 7. The Administrator will inform the User about activating the subscription to the Work right away service via an e-mail sent to the User's e-mail address. The Instant Job activation service is considered delivered when the User gains access to the Instant Job functionality.
 8. Upon activation of the subscription to the Instant Job service, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services regarding the provision of the Instant Job service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Instant Work service will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The user looking for jobs may unsubscribe from the Employment service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. A user looking for jobs may unsubscribe from the Employment service immediately in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Work from Immediately service will be automatically disabled at the end of the settlement period in which the User looking for orders expressed the will to resign from the subscription.

Appendix No. 5

DETAILED REGULATIONS OF THE SERVICE WORK FROM IMMEDIATELY ON KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Specific Regulations mean respectively:
  1. Tutor - a user looking for a job on the website korepetycje.edu.pl
  2. Looking for a Tutor - a User offering an order on the Korepetycje.edu.pl Website

§ 2

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION SERVICE JOB IMMEDIATELY ON KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. The contact details of those looking for a tutor are invisible to tutors who have not subscribed to the Instant Work service.
 2. Contact details of Tutors who have not subscribed to the Instant Work service are invisible to people using the Website and those looking for a Tutor.
 3. Tutors can take advantage of a paid subscription to the Employment service dedicated to the www.korepetycje.edu.pl website. The subscription costs for the Instant job service are specified in the Price List.
 4. Subscription to the Work for Now service allows Tutors, in particular to:
  1. marking the Tutor with the "Work from Immediately" stamp,
  2. the ability to view contact details of those looking for a tutor,
  3. publishing the contact details of the Tutor. The Tutor's contact details will be visible to the Tutor's Seekers,
  4. the ability to communicate with those looking for a tutor,
  5. getting a higher position on the list of Tutors,
  6. receiving priority in the verification of issued References.
 5. In order to subscribe to the Work Now service, the Tutor should:
  1. click on the "Work Immediately" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your Account" tab and click the "Enable Work Immediately" button,
  2. select the billing period,
  3. if the Tutor has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The tutor may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the "Work immediately" service and the Consumer's consent to start providing the service by the Administrator before the deadline for withdrawing from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract. contract.
 6. The implementation of the service in the form of activating the subscription to the Work immediately service takes place immediately after confirmation by such operator of the correct execution of the full payment.
 7. The Administrator will inform the Tutor about activating the subscription to the Employment service via an email sent to the Tutor's e-mail address. The Instant Work activation service is considered delivered when the Tutor gains access to the Instant Work functionality.
 8. Upon activation of the subscription to the Instant Job service, the Tutor concludes with the Administrator an agreement for the provision of electronic services regarding the provision of the Instant Job service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Instant Work service will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The tutor may unsubscribe from the Instant Jobs service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. The tutor may unsubscribe from the Work immediately service in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Instant Work service will be automatically deactivated at the end of the billing period in which the Tutor expressed the will to resign from the subscription.

Appendix No. 6.

DETAILED REGULATIONS OF THE REMONTUJ.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

§ 1

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Specific Regulations mean respectively:
  1. Professional – a User looking for an order on the remontuj.pl Website, who is over 18 years old, with full legal capacity.
  2. Looking for a Professional - a User offering an order on the Redundancy.pl Website, who is over 18 years old, with full legal capacity.
  3. Biznes Partner and Biznes Partner Gold - paid subscription services dedicated to Professionals at www.remontuj.pl

§ 2

GENERAL PROVISIONS. BUSINESS PARTNER AND BUSINESS PARTNER GOLD SERVICES SUBSCRIPTION ON REMONTUJ.PL

 1. Contact details of Professional Seekers are invisible to Professionals who have not subscribed to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service.
 2. Contact details of Professionals who have not subscribed to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold services are invisible to people using the Website and those Looking for a Professional.
 3. Professionals can take advantage of a paid subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold services dedicated to the www.remontuj.pl website. The subscription costs for the Biznes Partner and Biznes Partner Gold services are specified in the Price List.
 4. The subscription to the Biznes Partner and Biznes Partner Gold services is valid only within this website www.remontuj.pl
 5. Subscription to the Biznes Partner service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the "Business Partner" symbol,
  2. getting a higher position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of issued References
 6. Subscription to the Biznes Partner Gold service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the “Biznes Partner Gold” symbol,
  2. obtaining the highest position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of issued References.
 7. In order to activate the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service, the User should:
  1. click on the "Biznes Partner" button visible after logging in and select the type of Business Partner or Biznes Partner Gold service by clicking "Select";
  2. select the billing period specified for a given type of subscription service;
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code;
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment;
  5. click on the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service and to the Consumer's consent to start the performance by the Administrator before the deadline for withdrawing from the contract, as well as with the loss of the right to withdraw from the contract.
 8. The implementation of the service in the form of activating the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service takes place immediately after confirmation by such operator of the correct execution of the full payment.
 9. The Administrator will inform the User about activating the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service via an e-mail sent to the User's e-mail address. The Business Partner or Biznes Partner Gold activation service is considered delivered when the User gains access to the functionality of the Biznes Partner or Biznes Partner Gold Account.
 10. Upon activation of the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services regarding the provision of the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service. The contract is concluded for an indefinite period.
 11. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service will be valid for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be cyclically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 12. The user seeking orders may unsubscribe from the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service at any time, effective at the end of the settlement period in which the resignation was made.
 13. A user looking for orders may unsubscribe from the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service in the "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: Pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service will be automatically deactivated at the end of the settlement period in which the User seeking orders expressed the will to resign from the subscription.
 14. When the Professional publishes photos on the Website showing the effect of his work, including in particular the interior of the apartment, the silhouette of the house, the garden, the Professional confirms that the Professional and the persons who are the owners have given appropriate consent to the publication of such photos.

Appendix No. 7

NOTICE OF WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason, and in the case of a contract concluded during an unscheduled visit to the place of residence or habitual stay of the consumer or during a trip - within 30 days.

Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not saved on a tangible medium or in the provision of services by the Administrator to the Consumer, with the express consent of the Consumer. In such cases, if after informing the User by the Administrator about the loss of the right to withdraw from the contract, the performance of the service began with the express consent of the Consumer before the deadline for withdrawing from the contract, or the service has been fully performed, respectively, the right to withdraw from the contract is not entitled to the Consumer .

The deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the date of conclusion of the contract, and in the case of a contract concluded during an unsolicited visit to the place of residence or usual stay of the consumer or a trip - after 30 days from the date of conclusion of the contract

To exercise your right of withdrawal, you must inform us:

Burda Media Home sp. z o.o

st. Marynarska 15, 02-674 Warsaw,

aid@pomocni.pl;

of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail). You can use the model withdrawal form, but it is not mandatory.

In order to meet the deadline to withdraw from the contract, it is enough for you to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

Consequences of withdrawing from the contract:

If you withdraw from this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery of the goods (except for the additional costs resulting from the type of delivery chosen by you other than the least expensive type of standard delivery offered by us), immediately and in any event not later than 14 days from the day on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract. We will refund the payment using the same means of payment that you used in the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any case, you will not incur any fees in connection with this return.

TEMPLATE WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

To: Burda Media Home sp. z o. o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa

Pomoc@pomocni.pl
 

- I/We(*) hereby give notice(*) of my/our withdrawal from the contract for the sale of the following items(*) the contract for the supply of the following items(*) the contract for a specific task involving the performance of the following items(*)/for the provision of the following service (*)
….................................................. ..................................................... ..................................................... ..........
..................................................... ..................................................... ..................................................... ...................
................................... ..................................................... ..................................................... ..........................

- Date of conclusion of the contract (*)/receipt (*) ................................................... ..................................................... ........

- Name of consumer(s) ................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................
_ ..................................................... ..................................................... ..........................

- Address of the consumer(s) ................................................... ..................................................... ...................
................................... ..................................................... ..................................................... ................................
..................... ..................................................... ..................................................... .....................................

- Signature of the consumer(s) (only if the form is sent on paper)
................................... ..................................................... ..................................................... ....................
..................................... ..................................................... ..................................................... ............................

- Date ..................................................... ..................................................... ...............

(*) Delete where not applicable.

Автоматичний переклад, якщо ви хочете побачити оригінальну версію, будь ласка, змініть її на польську

РЕГЛАМЕНТИ ПЛАТФОРМИ POMOCNI.PL

§ 1

Ці Правила розміщені на веб-сайті за адресою https://pomocedomowe.pl/Regulamin.html з можливістю їх відтворення та запису поза ІТ-системою. Положення можна завантажити та зберегти на диску безкоштовно.

Регламент визначає правила користування всіма Сервісами, зокрема правила щодо:

 1. перегляд контенту, включно з Контентом, доступним на веб-сайтах,
 2. перегляд профілів і пропозицій,
 3. здійснення реєстрації,
 4. ведення облікових записів користувачів,
 5. додавання пропозицій,
 6. створення профілів,
 7. можливість контакту з іншими Користувачами,
 8. додавання та перевірка довідок,
 9. використовувати Служби підписки та інші послуги,
 10. здійснення платежів,
 11. право Користувача відмовитися від договору про ведення Облікового запису користувача та Підписки на Послуги,
 12. розірвати договір на обслуговування Облікового запису користувача та Підписки на послуги,
 13. відповідальність Адміністратора за відповідність пропонованих послуг договору,
 14. подання та розгляд скарг,
 15. за допомогою інформаційного бюлетеня.

Деякі веб-сайти можуть містити служби та функції, недоступні для інших веб-сайтів, через специфіку кожного з веб-сайтів. Крім того, деякі послуги можуть бути призначені лише для обраної категорії Користувачів, залежно від характеру та способу використання Послуг. Будь-які відмінності описані в цьому Регламенті та в детальних положеннях, які є додатками до цього Регламенту.

Користувачі, а також усі особи, які бажають отримати інформацію про роботу та принципи функціонування веб-сайтів, можуть зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти Pomoc@pomocni.pl та Центром допомоги .

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Регламенті, означають відповідно:
  1. Агентство - Користувач, який може як публікувати Пропозиції, так і відповідати на опубліковані Пропозиції.
  2. Адміністратор - Burda Media Home sp. z o. o. з юридичною адресою у Варшаві, вул. Маринарська 15, (02-674) Варшава, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Столичного міста Варшави Варшава, 12-й комерційний відділ Національного судового реєстру, номер KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Прайс-лист - перелік платних послуг, доступних на Веб-сайтах разом із ціною певної послуги, розміщений за https://pomocedomowe.pl/cennik-serwisow .
  4. Код знижки - доступний Користувачеві код у вигляді рядка символів, що дозволяє знизити ціну Послуги підписки.
  5. Споживач - фізична особа, яка вчиняє з підприємцем правочин, безпосередньо не пов'язаний з його підприємницькою чи професійною діяльністю, або інша особа, до якої положення закону вимагають застосування положень, що стосуються Споживача.
  6. Преміум-акаунт - послуга платної підписки на Веб-сайтах, призначена для Користувачів, які пропонують замовлення, тобто тих, хто шукає людей для виконання замовлень для цих Користувачів, і Агентств, які шукають Користувачів, які будуть виконувати замовлення для третіх осіб.
  7. Обліковий запис користувача – (у разі реєстрації через веб-сайти), адреса електронної пошти (у разі реєстрації через обліковий запис Gmail на платформі Google), вибраний логін (у разі реєстрації через соціальну мережу Facebook), позначена колекція ресурси в ІТ-системі Адміністратора, в яких збираються дані Дані Користувача на Сервісах. Для створення облікового запису користувача потрібна реєстрація.
  8. Оферти - оголошення, що містять пропозиції щодо замовлень, що розміщуються на Сайтах Користувачами, які здійснюють замовлення.
  9. Платформа – Платформа Pomocni.pl, якою керує Адміністратор і складається з веб-сайтів.
  10. Політика конфіденційності - детальна інформація про принципи обробки персональних даних і про принципи захисту конфіденційності Користувачів і відвідувачів Сайтів.
  11. Робота одразу – послуга платної підписки, призначена для Користувачів, які шукають роботу на веб-сайтах www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl та www.korepetycje.edu.pl.
  12. Підтверджена особистість - позначення Профілю, доступне після перевірки Адміністратором відповідності введених Користувачем даних.
  13. Підтверджений номер телефону - позначення Профілю, доступне після перевірки Адміністратором відповідності введеного Користувачем номера телефону.
  14. Профіль – публічна частина Акаунту користувача, який шукає замовлення, містить інформацію про Користувача, який шукає замовлення.
  15. Посилання - думка, надана Користувачеві, який шукає рекомендації та опублікована в Профілі.
  16. Положення - це Положення разом з додатками є його невід'ємною частиною.
  17. Реєстрація - процес, який дозволяє створити обліковий запис користувача.
  18. Веб- сайти, Веб-сайт - веб-сайти: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl та redmontuj.pl, які є частиною Pomocni.pl платформа .
  19. Контент - весь контент, включаючи фотографії, опублікований Користувачами на Веб-сайтах.
  20. Послуги за передплатою - усі платні послуги, що вимагають підписки, доступні на Веб-сайтах, регламентовані детальними положеннями, що є додатками до Правил.
  21. Користувач - фізична особа віком від 16 років, яка має повну чи обмежену дієздатність, юридична особа, організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка зареєструвалася та має Обліковий запис Користувача. Для фізичних осіб з обмеженою дієздатністю для реєстрації потрібна згода законного представника. Користувач може бути зареєстрований як шукач роботи, пропозиція роботи або як агентство

§ 3

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

 1. Кожна особа, яка користується Сайтом, зобов’язана ознайомитися з Правилами. Використання веб-сайту ґрунтується на цих Правилах і на основі чинного законодавства.
 2. Для користування Веб-сайтом необхідно мати пристрій, що забезпечує доступ до Інтернету, підтримує технологію JavaScript, оснащений ефективною операційною системою в поточній версії, наприклад, Інтернет-ресурси, такі як: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox , Opera, Safari або інший сумісний. Для підтримки належного функціонування веб-сайтів і всіх їх функціональних можливостей рекомендується регулярно оновлювати операційні системи та браузери. Адміністратор не гарантує коректну роботу Сервісів за допомогою браузера Internet Explorer.
 3. Використання послуг, що надаються в електронному вигляді, та використання Інтернету, навіть незважаючи на використання систем захисту від несанкціонованого впливу третіх сторін, може бути пов’язане з певними загрозами та ризиками, такими як, серед іншого:
  1. зловмисне програмне забезпечення - програми або сценарії, які мають шкідливий, злочинний або зловмисний вплив, такі як віруси, хробаки, трояни (троянські програми), кейлоггери, програми дозвону та інші,
  2. програми, що відстежують дії Користувача в мережі, збирають інформацію про Користувача та надсилають її автору програми,
  3. фішинг конфіденційної інформації шляхом видавання себе за надійну особу чи установу (фішинг),
  4. шпигунське програмне забезпечення,
  5. спам,
  6. злом системи ІКТ з використанням хакерських інструментів, таких як експлойт або руткіт.
 4. Щоб уникнути зазначених вище загроз, електронні пристрої, які використовуються для підключення до Інтернету, повинні бути оснащені антивірусною програмою.
 5. Захист від вищезазначених загроз також може бути забезпечений:
  1. мережеві брандмауери,
  2. регулярне оновлення програмного забезпечення,
  3. ознайомлення з інформацією про ліцензії та встановлення програм,
  4. регулярне сканування системи антивірусною програмою,
  5. шифрування передачі даних,
  6. не відкривати електронні листи невідомого походження,
  7. використання легальних програм і додатків,
  8. встановлення профілактичних програм для виявлення та запобігання вторгненням.
 6. Для використання деяких послуг, доступних на Веб-сайтах, може додатково знадобитися адреса електронної пошти, номер телефону, можливість здійснювати грошові перекази або платіжна картка.
 7. При вході на Сайт кожна особа укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який полягає в:
  1. отримання доступу до попереднього перегляду пропозицій і профілів без контактних даних,
  2. отримання доступу до попереднього перегляду частини References,
  3. можливість подання та розгляду скарг,
  4. надання доступу до інших функцій Веб-сайту, які не потребують реєстрації.
 8. Реєстрація безкоштовна. Під час Реєстрації Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який полягає в:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання пропозицій,
  3. можливість використання Послуг передплати (за винятком послуг korepetycje.edu.pl і redecorating.pl),
  4. можливість використання кодів знижки (за винятком послуг korepetycje.edu.pl та redecorating.pl),
  5. можливість використання розсилки,
  6. отримувати повідомлення про отримання відповідей на пропозиції,
  7. надання доступу до інших функцій Веб-сайту, які вимагають Реєстрації,

   - щодо Користувачів, які пропонують замовлення, та Агентства, а також:

  8. можливість створення профілю,
  9. можливість відповіді на кількість Пропозицій, зазначених на даному Веб-сайті,
  10. можливість відправки запиту на довідки (стосується тільки Користувачів, які шукають замовлення),
  11. можливість використання послуг «Підтверджена особа» та «Підтверджений телефон» на деяких веб-сайтах (застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення),
  12. можливість використання Послуг передплати,
  13. можливість використання кодів знижок,
  14. можливість використання розсилки,
  15. надання доступу до інших функцій Веб-сайту, які вимагають реєстрації.

   – щодо Користувачів, які шукають замовлення, та Агентства.

 9. Деякі послуги, що надаються на Веб-сайтах, є платними. Після підтвердження платіжним оператором правильності здійснення повної оплати за дану Абонентську послугу, дана Абонентська послуга активується, і таким чином Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, що полягає в наданні даної Абонентської послуги. Служба підписки.
 10. Обсяг Послуг передплати описано в детальних положеннях, які є додатками до цих Правил.
 11. Користувач буде проінформований щоразу про оплату певної Послуги передплати перед її вибором разом із ціною, розрахунковими періодами та правилами доступу та скасування послуги. Ціни на послуги також доступні в Прейскуранті.
 12. Незважаючи на вищезазначене, кожна особа, яка користується Послугами, несе витрати на підключення до сервера, на якому розташовані Послуги, сума якої залежить від тривалості з’єднання та тарифу, який застосовує оператор мережі, який використовують люди, які користуються Послугами.
 13. Користувачам забороняється надавати Контент, який є незаконним, порушує ці Правила, пристойність або принципи соціального співіснування, є образливим, вульгарним, а також будь-яку діяльність, яка може негативно вплинути на належне функціонування веб-сайтів. Забороняється використовувати Сервіси в цілях, що суперечать їх призначенню або в цілях, що суперечать законодавству.
 14. У разі отримання офіційного повідомлення або достовірної інформації про незаконний, образливий, вульгарний, такий, що порушує Регламент, пристойність або принципи соціального співіснування Контент і зберігається на Веб-сайті, Адміністратор негайно блокує доступ до цього Контенту.
 15. Положення цих Правил щодо покупця, який є Споживачем, застосовуються до фізичної особи, яка укладає договір, безпосередньо пов’язаний з його господарською діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він не має для неї професійного характеру (зокрема, внаслідок предмет підприємницької діяльності, який здійснює такий Підприємець, доступний у номерах CEIDG та PKD).
 16. Стосовно суб’єктів, зазначених у § 3 розд. 15 не застосовуються ст. 558 § 1 друге речення Цивільного кодексу, ст. 563 ЦК та ст. 567 § 2 Цивільного кодексу та § 7 розд. 4 та 5 цього Регламенту.

§ 4

РЕЄСТРАЦІЯ

 1. Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на Веб-сайті, вказавши свою адресу електронної пошти та пароль, а також інші дані, що містяться в реєстраційній формі. Ви також можете зареєструватися за допомогою облікового запису Gmail на платформі Google або облікового запису Facebook. Після вибору опції Реєстрація через обліковий запис Gmail або Facebook Користувач входить до свого облікового запису Gmail або Facebook, а потім отримує згоду на отримання адміністратором доступу до певних даних. Ці дані будуть використані для створення облікового запису користувача. Реєстрація вимагає згоди з умовами цього Регламенту. У разі реєстрації через Веб-сайти, залежно від характеру та способу використання Сервісів, Користувач може отримати повідомлення на електронну адресу, вказану у формі, із запитом на підтвердження Реєстрації. Активація Облікового запису користувача в цьому випадку відбувається шляхом натискання посилання для активації, надісланого в повідомленні. В інших випадках Обліковий запис користувача активується після завершення Реєстрації. Послуга активації облікового запису користувача вважається наданою, коли користувач отримує доступ до свого облікового запису користувача. Після реєстрації кожен раз ви входите в систему, використовуючи дані, вказані в реєстраційній формі - адресу електронної пошти та вибраний пароль або використовуючи свій обліковий запис Gmail чи Facebook.www.korepetycje.edu.pl та www.remontuj.pl .
 2. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekazwierzat.plдає можливість користуватися всіма цими Послугами без необхідності повторної реєстрації. При реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, згаданих у цьому розділі 2, Користувач повинен перейти на веб-сайт цього Веб-сайту та погодитися почати використовувати Обліковий запис користувача на цьому Веб-сайті. У момент надання згоди укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Сайті.
 3. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.korepetycje.edu.pl та www.remontuj.pl дає вам можливість використовувати обидва веб-сайти без необхідності повторної реєстрації. При реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на іншому веб-сайті, згаданому в цьому розділі 3, Користувач повинен перейти на веб-сайт цього Веб-сайту та погодитися почати використовувати Обліковий запис користувача на цьому Веб-сайті. У момент надання згоди укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Сайті.
 4. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати правдиві дані.
 5. Користувач може доповнити свій обліковий запис користувача інформацією про себе, а також прикріпити фото. Інформація, фото, а також інші дані, надані в Реєстраційній формі (крім контактних даних) і Пропозиції або Профілі, будуть загальнодоступними для людей, які користуються Веб-сайтами і не мають Облікового запису користувача. Прикріплена фотографія повинна містити зображення Користувача.
 6. Забороняється вказувати контактні дані Користувача за межами призначених для цього полів у Реєстраційній формі та налаштуваннях Акаунту Користувача, а саме: у фотографіях, прикріплених до Профілю/Оферти, а також у змісті інформації про Користувача. видимі для громадськості. Також заборонено розміщувати вигадані фотографії, фотографії, не пов'язані з роботою Сайту, графіку, анімацію та фотографії словесного змісту. Адміністратор має право приховати або видалити з Профілю/Пропозиції будь-які контактні дані, надані всупереч попередньому реченню, а також фотографії з характеристиками, зазначеними в попередньому реченні. Якщо на фото, прикріпленому до Профілю/Оферти, були вказані контактні дані, Адміністратор має право видалити таке фото.
 7. З метою підвищення довіри до себе на Сайтах, Користувач за участю Адміністратора може підтвердити введені ним дані, зокрема щодо особи Користувача та номера телефону. Для цього Користувач може здійснити перевірочний переказ для Адміністратора на суму 1 злотий через платіжного оператора. Після підтвердження даних, отриманих із системи платіжного оператора, даними, введеними ним у Сервісах (ім’я та прізвище), Адміністратор наказує оператору повернути йому сплачену Користувачем суму. Повернення коштів здійснюється незалежно від підтвердження Користувачем правильності введених на Сайтах даних. Щоб підтвердити номер телефону, Користувач повинен надіслати SMS-повідомлення з індивідуальним змістом для кожного Веб-сайту на номер телефону, вказаний в обліковому записі Користувача.
 8. Після підтвердження та отримання позначення «Підтверджена особа» Користувач не може самостійно змінювати дані у вигляді імені та прізвища, які відображаються в його Профілі. Для того, щоб змінити вищевказані дані, зверніться до Адміністратора.
 9. Одна особа може мати лише один обліковий запис користувача на певному веб-сайті. Не дозволяється надавати доступ до облікового запису користувача третім особам.
 10. Залежно від категорії Користувача, після підписки на одну з Послуг підписки Користувачі, зареєстровані як клієнти, які пропонують замовлення, можуть зв’язуватися лише з Користувачами, які шукають замовлення, та Агентствами, тоді як Користувачі, зареєстровані як користувачі, які шукають замовлення, можуть зв’язуватися лише з Користувачами, які пропонують замовлення, та Агентствами.

§ 5

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО СПОЖИВАЧІВ ВІД ДОГОВОРУ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ. ВІДПОВІДНІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ДОГОВОРУ.

 1. Договір щодо ведення Облікового запису користувача укладається на невизначений термін.
 2. Користувач може видалити обліковий запис користувача на веб-сайті за власним вибором. Для цього після авторизації на даному веб-сайті він повинен зайти в панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натиснути кнопку «Видалити обліковий запис». Щоб видалити Обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, де вхід здійснюється за тією самою адресою електронної пошти та паролем, Користувач повинен увійти на веб-сайт, де обліковий запис користувача буде видалено, і виконати дії, зазначені в цьому розділі. 2.
 3. Користувач також може надіслати запит на видалення облікового запису користувача на певному веб-сайті за адресою : help@pomocni.pl
 4. Видалення Облікового запису Користувача прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг, предметом якого є ведення Облікового запису Користувача на обраному Веб-сайті.
 5. У випадку, якщо Користувач уклав з Адміністратором угоду про надання обраної Послуги підписки, видалення Користувачем облікового запису Користувача на Веб-сайті, в якому була придбана така Послуга підписки, відбудеться в кінці розрахункового періоду в який Користувач висловив бажання видалити обліковий запис відповідно до розділу 2 чи 3.
 6. Адміністратор може негайно розірвати договір про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача та інших послуг лише з поважних причин, зокрема у зв’язку з порушенням положень цих Правил, наданим Користувачем контентом, який є протиправним. , образливі, порушують ці Правила, пристойність або принципи соціального співіснування, зокрема, коли Користувач використовує веб-сайти в цілях, що суперечать їх призначенню або проти закону, коли Адміністратор отримує достовірну інформацію про те, що Користувач не дотримується угод, укладених з іншими Користувач або його поведінка може становити загрозу для інших Користувачів та інших людей.
 7. У ситуації, зазначеній у абз. 6. Припиненням договору про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача та інших послуг Адміністратор перешкоджає Користувачеві використовувати свій Обліковий запис, про що Користувач буде проінформований під час першої спроби входу в систему. веб-сайт. Більш детальну інформацію про причину розірвання Угоди Адміністратором з негайним набранням чинності можна отримати, зв’язавшись з Адміністратором за адресою електронної пошти Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі .
 8. Споживач має право відмовитися від договору про ведення Облікового запису користувача та Підписки без пояснення причини та без понесень витрат протягом 14 днів з дати укладення договору, відповідно до розділу 11. Інструкція про відкликання та бланк відкликання додаються до цього Регламенту. Це право недоступне для Користувачів, які не є Споживачами.
 9. Щоб вкластися в 14-денний термін, Споживач повинен надіслати заяву до його закінчення на електронну адресу Pomoc@pomocni.pl або поштою на адресу зареєстрованого офісу Адміністратора - Burda Media Home sp. z oo, ul. Маринарська 15, 02-674 Варшава. У разі надсилання заяви на електронну адресу, зазначену в попередньому реченні, Адміністратор надсилає Споживачу електронний лист із підтвердженням отримання заяви про відмову.
 10. Заяву про вихід можна подати на бланку. Використання форми не є обов'язковим.
 11. Послуги підписки, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачу цифрового контенту, який не зберігається на матеріальному носії, або в наданні послуг Адміністратором повністю для Споживача за чітко вираженою згодою Споживача. Споживач не має права відмовитися від договору, якщо Споживач зобов’язаний сплатити ціну і: i) Адміністратор повністю виконав послугу за прямою та попередньою згодою Споживача, який був поінформований до початку послуги, що після виконання послуги Адміністратором він втрачає право відмовитися від договору або ii)Адміністратор розпочав надання послуги за чітко вираженою та попередньою згодою Споживача, який перед початком надання послуги був поінформований про те, що після виконання послуги Адміністратором він втрачає право відмовитися від договору, і визнав це, та Адміністратор надав Споживачу підтвердження такої згоди.
 12. Якщо Адміністратор не активував Обліковий запис користувача або вибрану Послугу передплати, незважаючи на правильне виконання повної оплати, Споживач звертається до нього з проханням активувати її. Якщо Адміністратор не активує Обліковий запис користувача або вибрану Послугу передплати відразу після отримання запиту або в додатковий час, чітко погоджений Користувачем і Адміністратором, Споживач може відмовитися від Угоди. Споживач також може відмовитися від договору, не вимагаючи активації Облікового запису користувача або вибраної Послуги підписки, якщо: i) із заяви Адміністратора чи обставин стає зрозуміло, що Адміністратор не активує Обліковий запис користувача або вибрану Послугу підписки , або ii) Споживач і Адміністратор домовилися, або з обставин з укладення договору стає зрозумілим, що
 13. У випадку, зазначеному в абз. 12 Адміністратор поверне Споживачу стягнені з нього комісії не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви Споживача про відмову від договору або зниження ціни, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, якщо він не чітко погодився на інший метод, який не є обов’язковим для нього, безкоштовно.
 14. Адміністратор несе відповідальність за відповідність пропонованих послуг договору протягом усього терміну дії договору.
 15. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за невідповідність послуги договору у випадку, якщо: i) Користувач не має доступу або має істотно обмежений доступ до мережі Інтернет; ii) низька якість послуг викликана причинами, пов’язаними з постачальником послуг доступу до Інтернету, якими користується Користувач; iii) надав Споживачу оновлення послуги та поінформував про необхідність і наслідки її невстановлення; iv) невдача або неправильна інсталяція оновлення не є наслідком помилок в інструкціях зі встановлення, наданих адміністратором. пт. iii) та iv) застосовуються лише до ситуацій, коли через технічні характеристики послуги, що надається, положення зобов’язують Адміністратора інформувати Споживача та надавати йому оновлення послуги.
 16. Якщо послуга суперечить умовам договору та відсутні обставини, зазначені в п 15 вище, Споживач може вимагати приведення його у відповідність з договором.
 17. У разі невідповідності послуги договору Споживач може подати заяву про зниження ціни або про відмову від договору, коли: i) приведення змісту послуги до договору є неможливим або потребує надмірних витрат; ii) Адміністратор не зміг привести послугу у відповідність до контракту, iii) невідповідність послуги контракту продовжується, незважаючи на те, що Адміністратор намагався привести послугу у відповідність до контракту; iv) невідповідність послуги контракту є достатньо значною, щоб виправдати зниження ціни або відмову від контракту без попереднього використання можливості приведення її у відповідність; v) із заяви або обставин Адміністратора стає зрозуміло, що він не приведе послугу у відповідність з договором протягом розумного часу або без зайвих незручностей для Споживача.
 18. У випадку, зазначеному в абз. 17. Адміністратор відшкодовує Споживачеві кошти, стягнені за час, коли послуга не відповідала договору. У разі необхідності Адміністратор зобов’язаний відшкодувати плату лише в частині, що відповідає невідповідній послузі та послузі, зобов’язання щодо надання якої відпало внаслідок відмови від договору. Повернення коштів відбувається негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви споживача про відмову від договору або зниження ціни з використанням того самого способу оплати, який використовував Споживач, якщо він прямо не погодився на інший спосіб що для нього не є обов'язковим без жодних витрат.
 19. У разі відмови від договору Адміністратор не використовуватиме інший вміст, окрім персональних даних, наданих або згенерованих Споживачем під час використання Веб-сайтів, за винятком вмісту, який: i) є корисним лише у зв’язку з цифровим вмістом або цифровим послуга, що була предметом договору; ii) стосуватися лише діяльності Споживача під час використання цифрового контенту або цифрової послуги, що надається підприємцем; iii) були об’єднані Адміністратором з іншими даними та не можуть бути відокремлені від них або можуть бути відокремлені лише з непропорційними зусиллями; iv) були виготовлені Споживачем спільно з іншими Споживачами, які все ще можуть їх використовувати.

§ 6

ДОВІДКА

 1. Користувач, який шукає замовлення, може надіслати запит особам, для яких він/вона виконував замовлення в минулому, на видачу довідки.
 2. Для того, щоб надіслати запит на отримання Довідок, Користувач повинен заповнити форму Довідки, яка знаходиться в його обліковому записі Користувача на даному Веб-сайті, вказавши ім’я, прізвище, адресу електронної пошти особи, якій він надсилає запит на видачу Довідки.
 3. Сформований Адміністратором запит буде надіслано на адресу електронної пошти особи, вказану Користувачем у Довідковій формі.
 4. Адміністратор перевірить видані Довідки, звернувшись безпосередньо до особи, яка видає Довідки. У випадку веб-сайту niania.pl перевірка Рекомендацій відбуватиметься лише щодо Користувачів, які шукають роботу, які підписалися на обліковий запис Active Nanny.
 5. У разі виявлення розбіжностей виданих Довідок, а також отримання інформації про те, що Довідки видані самим Користувачем, який надіслав запит на видачу Довідок, або пов’язаною з ним особою, Адміністратор може відмовити в публікації Довідок на Профілі. , відмовитися від подальшої публікації Посилань і може призупинити роботу Облікового запису користувача на кожному веб-сайті, де Користувач має Обліковий запис користувача.
 6. Призупинення дії Облікового запису користувача Адміністратором з причин, описаних у розд. Попереднє тимчасово заборонить Користувачеві використовувати Обліковий запис користувача. Щоб повторно активувати Обліковий запис Користувача, Користувач повинен зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі .

§ 7

СКАРГИ

 1. Скарги, пов’язані з роботою та використанням веб-сайтів, послугами, доступними на веб-сайтах, можуть бути подані в електронному вигляді на адресу Pomoc@pomocni.pl або в письмовій формі на адресу зареєстрованого офісу Адміністратора з поміткою «Скарга» в назві. e-mail/на конверті листа.
 2. Скарга повинна містити: інформацію про особу, яка подає скаргу, достатню для зв’язку, інформацію, достатню для ідентифікації служби, якої стосується скарга, та зміст самої скарги. У скарзі має бути зазначено причину скарги та зміст звернення.
 3. У разі надходження скарги від особи, яка є Споживачем, Адміністратор надає відповідь на скаргу протягом 14 днів з моменту її отримання. У відповіді адміністратор вкаже спосіб вирішення скарги.
 4. Споживачі також мають право використовувати судові та позасудові методи розгляду скарг і розгляду претензій, наприклад, у мирному суді для споживачів, що діє при Провінційній інспекції торгівлі. Детальну інформацію можна знайти на: https://www. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Крім того, відповідно до Регламенту № 524/2013 Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 р. про вирішення споживчих суперечок в Інтернеті та внесення змін до Регламенту ЄС № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС (Положення про ODR у споживчих спорах), Споживачі мають право використовувати позасудові засоби розгляду скарг і подання позовів. Для того, щоб скористатися можливістю мирного врегулювання суперечок, споживач може скористатися платформою системи вирішення спорів онлайн (платформа ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN
 6. Будь-які положення цього § 7 не виключають і не обмежують права осіб, які є Споживачами, передбачені чинним законодавством.

§ 8

ПОЛІТИКА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ФАЙЛОВ COOKIE

 1. Детальна інформація про принципи обробки персональних даних і принципи захисту конфіденційності міститься в політиці конфіденційності, доступній за адресою: https://pomocedomowe.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ЗОБРАЖЕННЯ

 1. Авторські права на контент, розміщений Адміністратором на Веб-сайтах, торгові марки, графічні елементи, технічні та ІТ-рішення, бази даних, а також назву Платформи та Веб-сайтів підлягають правовому захисту та належать Адміністратору або третім особам.
 2. У момент розміщення даного Контенту на Веб-сайті Користувач надає Адміністратору безкоштовну, невиключну, територіально необмежену ліцензію на використання Контенту протягом невизначеного періоду часу, у сферах використання, включаючи розповсюдження шляхом публічного показу та спільного використання. і множення таким чином, щоб кожен мав доступ до нього в обраному вами місці і в час (Інтернет).
 3. Коли Користувач публікує на Сайті фото, що містить зображення Користувача або зображення третіх осіб, Користувач підтверджує, що ці особи дали відповідну згоду на поширення свого зображення на Сайті.

§ 10

БЮЛЕТЕНЬ

 1. Користувач може погодитися на підписку на інформаційну розсилку, яка полягає в регулярній розсилці розсилки Адміністратора, комерційної інформації, акцій, знижок і змін у функціональності Сайтів на адресу електронної пошти, надану Користувачем.
 2. Підписка на розсилку здійснюється шляхом встановлення відповідних прапорців на панелі «Налаштування», «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайту або під час створення Облікового запису користувача.
 3. Підписка на розсилку є добровільною та безкоштовною, вона надається на невизначений термін і Користувач може відмовитися від неї в будь-який час, знявши відповідні прапорці на панелі «Налаштування», «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайту або надіславши запит на електронну адресу: Pomoc@ pomocni .pl

§ 11

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратор залишає за собою право змінити послугу, яка не є необхідною для підтримки її відповідності договору, з наступних причин, що виправдовують зміну: i) недостатня технічна якість послуги, що перешкоджає її належному наданню; ii) реорганізація господарської діяльності Адміністратора, незалежно від її причини; iii) зміна чинного законодавства або набрання чинності нових правових норм, видання рішення органом державного управління чи ухвали суду, що вимагає відповідних змін у наданні послуг; iv) зміна технічних параметрів або технології послуг, що надаються, в тому числі необхідність адаптації послуг до нового технічного середовища; v) необхідність впровадження заходів для забезпечення цілісності мереж і послуг; vi) необхідність запровадження заходів для захисту послуг від їх використання в цілях, що суперечать Регламенту, детальним нормам або чинному законодавству; vii) додавання нових послуг і розвиток існуючих послуг; viii) зміни способу надання існуючих послуг через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки; ix) форс-мажорні обставини. докладні нормативні акти або чинне законодавство; vii) додавання нових послуг і розвиток існуючих послуг; viii) зміни способу надання існуючих послуг через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки; ix) форс-мажорні обставини. докладні нормативні акти або чинне законодавство; vii) додавання нових послуг і розвиток існуючих послуг; viii) зміни способу надання існуючих послуг через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки; ix) форс-мажорні обставини.
 2. Адміністратор залишає за собою право змінювати Положення, детальні положення та Прейскурант з важливих причин у разі: i) зміни законодавства, що регулює надання електронних послуг, що впливає на взаємні права та обов’язки договору, укладеного між відвідувачами сайту. Веб-сайти, Користувач і Адміністратор або зміни в тлумаченні вищезазначених положень закону в результаті судових рішень, рішень, рекомендацій або вказівок компетентних установ або органів у певній сфері, ii) зміни в способі надання електронних послуги через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки, зміни в обсязі або наданні електронних послуг, до яких застосовуються положення Регламенту, шляхом запровадження нових або скасування існуючих послуг,iii) необхідність усунення двозначностей, помилок або друкарських помилок, зміна контактних даних, імен, ідентифікаційних номерів, електронних адрес або посилань, що містяться в Регламенті, зміна тарифів на підключення до телефону або Інтернету, iv) зміна цін на послуги, що надаються на веб-сайтів або v) з інших законних, важливих причин.
 3. Інформація про зміни в Послугах, Регламенті, детальних положеннях або Прейскуранті разом з новим змістом буде розміщена на головній сторінці Послуг.
 4. Зміна Послуг, Регламенту, детального регламенту або Прейскуранта не впливає на права Користувачів, набуті на підставі Регламенту або Прейскуранта, що діяли раніше. Користувачі, які користуються Послугами передплати до закінчення послуги, застосовуються положення версії Регламенту або Прейскуранта до змін відповідно до розділу 5 нижче.
  Зміни організаційного, технічного чи технологічного характеру, а також ті, що стосуються обсягу послуг, що надаються безкоштовно, набирають чинності з дня, зазначеного Адміністратором. Користувач, який не погоджується зі змістом змін, має право розірвати договір про надання послуги Обліковий запис користувача відповідно до § 5 абз. 1-5 вище. У випадку, якщо зміна Регламенту передбачає зміну платних послуг або зміни в Прейскуранті, після введення зміненої версії Сервісу, Регламенту або Прейскуранту Користувачам буде запропоновано прийняти їх новий вміст під час входу в систему. до Служб вперше. Відмова від прийняття нової редакції Правил або Прейскуранту прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача та інших послуг, що надаються Користувачеві, доступних на Сайтах. Якщо Користувач підписується на Послуги передплати, дія договору припиняється в кінці розрахункового періоду, протягом якого Користувач відмовився прийняти змінену версію Правил. До цього часу на Користувача поширюються положення Регламенту або Прейскуранта в редакції до зміни.
 5. Адміністратор може тимчасово вимкнути роботу Сервісів з метою їх покращення, додавання сервісів, усунення збоїв або проведення технічного обслуговування. Адміністратор попередить Користувачів про заплановану перерву в роботі Сервісів, якщо тільки характер роботи або збій не перешкоджає Адміністратору завчасно повідомити Користувачів про перерву в наданні Сервісів.
 6. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за дії та збитки третіх осіб, у тому числі інших Користувачів. У разі будь-якої протиправної чи невідповідної поведінки третіх осіб та інших Користувачів, про таку поведінку слід повідомити відповідні служби безпеки.
 7. Положення не виключають і не обмежують будь-які права Споживачів, які вони мають відповідно до імперативних положень закону. У разі суперечності між положеннями Регламенту та обов’язковими положеннями закону, що надає Споживачам певні права, ці положення мають переважну силу.
 8. Додатки є невід’ємною частиною Положення.

Додаток 1

ДЕТАЛЬНІ РЕГУЛАЦІЇ ВЕБ-САЙТУ NIANIA.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

Ці Правила доповнюють Правила Платформи Pomocni.pl положеннями, що стосуються лише веб-сайту ninia.pl для Користувачів, які шукають замовлення. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту платформи Pomocni.pl.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Додаток № 1 застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення, які не зареєстровані як Агентства.

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих Спеціальних положеннях, означають відповідно:
  1. Konto na Start – обліковий запис на сайті www.niania.pl, під яким Користувач, який шукає замовлення, може безкоштовно користуватися веб-сайтом www.niania.pl протягом 30 днів. Під цим обліковим записом Користувач, який шукає замовлення, не має доступу до всіх функцій веб-сайту www.niania.pl. Початковий обліковий запис можна використовувати лише один раз. Через 30 днів Konto na Start перестає бути активним і перетворюється на Konto Wygasowana Nania, якщо користувач, який шукає замовлення, не підписується на Konto Active Nanny.
  2. Active Nanny - обліковий запис на сайті www.niania.pl, підписка на який платна. У рамках облікового запису Active Nanny Користувач, який шукає роботу, має доступ до всіх функцій веб-сайту www.niania.pl, доступних для Користувачів, які шукають роботу.
  3. Обліковий запис Nanny з вичерпаним терміном дії - обліковий запис на веб-сайті www.niania.pl, який автоматично активується після закінчення терміну дії початкового облікового запису (30 днів) або після закінчення періоду підписки на обліковий запис Active Nanny. Обліковий запис Wygasza Nania неактивний, невидимий для інших користувачів. У цьому обліковому записі Користувач не може відповідати на Пропозиції або читати повідомлення, надіслані іншими Користувачами.

§ 3

ЗАПУСТИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

 1. Як частина Konto na Starter:
  1. Профіль користувача, який шукає замовлення, буде доступний користувачам, які пропонують замовлення, протягом 30 днів.
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповісти на певну кількість пропозицій Користувачів, які пропонують замовлення.
  3. Користувач, який шукає замовлення, може відправити запит на видачу Довідок, без можливості їх перевірки Адміністратором.
  4. Користувач, який шукає замовлення, може отримати повідомлення про отримання повідомлень від Користувачів, що пропонують замовлення, і Агентства, без можливості їх прочитати.
 2. Для створення початкового облікового запису користувач, який шукає замовлення, повинен натиснути кнопку «Почати обліковий запис», яка відображається на веб-сайті під час реєстрації.
 3. Послуга запуску Konto na Start виконується після виконання дій, описаних у розд. 2 вище.
 4. Користувач, який шукає замовлення, може видалити обліковий запис Konto na Start у будь-який час після входу на Веб-сайт. Користувач, який шукає замовлення на видалення облікового запису Start, повинен перейти в панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натиснути кнопку «Видалити обліковий запис». Видалення Стартового облікового запису прирівнюється до розірвання договору про надання електронних послуг щодо ведення Стартового облікового запису з негайним набранням чинності.

§ 4

АКТИВНИЙ АККАУНТ NANINY

 1. У рамках підписки на обліковий запис Active Nanny:
  1. профіль Користувача, який шукає замовлення, буде доступний Користувачам, які пропонують замовлення, і Агентству протягом усього періоду, протягом якого діє підписка на Обліковий запис Active Nanny;
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповідати на пропозиції Користувачів, які пропонують замовлення, та Агентства без кількісних обмежень;
  3. може читати повідомлення, надіслані на нього Користувачами, що пропонують замовлення, і Агентствами;
  4. Адміністратор перевірить Довідкові матеріали, якщо цього вимагає Користувач, який шукає замовлення;
  5. Користувач, який шукає замовлення, може отримати Позначку Профілю з інформацією про позитивно складений тест з базових знань про здоров’я, гігієну та безпеку дитини;
  6. Користувач, який шукає замовлення, може додати в Профіль більше однієї фотографії.
 2. Щоб підписатися на обліковий запис Active Nanny, Користувач, який шукає роботу, повинен:
  1. натисніть кнопку «Активний обліковий запис Nanny», яка відображається на веб-сайті під час реєстрації або після входу в систему, якщо у вас є обліковий запис, щоб відкрити обліковий запис Nanny з вичерпаним терміном дії;
  2. вибрати розрахунковий період;
  3. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежів методами, доступними на даний момент на Платформі. Користувач, який шукає замовлення, може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж;
  4. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання здійснити оплату за ведення Облікового запису «Активна няня» та згоди Споживача на початок виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також втрата права відмови від договору.
 3. Підписка на обліковий запис Active Nanny здійснюється відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 4. Про активацію облікового запису Active Nanny Адміністратор повідомить електронним листом на адресу електронної пошти Користувача, який шукає замовлення. Послуга активації облікового запису Active Nanny вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функцій облікового запису Active Nanny.
 5. При активації Облікового запису «Активна няня» з Адміністратором укладається договір про надання електронних послуг щодо надання послуги підписки на Обліковий запис «Активна няня». Договір укладено на невизначений термін.
 6. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на обліковий запис Active Nanny буде діяти протягом невизначеного періоду. З банківського рахунку, пов’язаного з платіжною карткою, яка використовується для здійснення платежу, періодично стягуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця).
 7. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на обліковий запис Active Nanny у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 8. Користувач, який шукає призначення, може скасувати підписку на обліковий запис Active Nanny у вкладці «Налаштування» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі . У такому випадку підписка на обліковий запис Active Nanny буде автоматично деактивована в кінці розрахункового періоду, протягом якого Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки. Після деактивації підписки обліковий запис Користувача, який шукає роботу, буде перетворено на Обліковий запис няні, термін дії якої закінчився.

Додаток No2

ДЕТАЛЬНИЙ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АГЕНТСТВО

Це Положення доповнює Положення положеннями про Агентство. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Агентства можуть створити обліковий запис користувача на веб-сайтах: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl
 2. Агентство може як додавати пропозиції, так і відповідати на них за допомогою одного облікового запису користувача.
 3. Реєстрація в Агентстві безкоштовна. Після завершення Реєстрації Агентство укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який полягає в:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання Пропозицій Агентством,
  3. отримувати повідомлення про отримання відповідей на пропозиції Агентства,
  4. можливість використання Послуг передплати,
  5. можливість використання кодів знижок,
  6. можливість використання розсилки,
  7. надання інших функцій веб-сайту.

§ 2

ПІДПИСКА НА ПРЕМІУМ-АККАУНТ

 1. Агентства можуть використовувати платну підписку на Premium Account. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайсі.
 2. Підписка на Premium Account доступна на веб-сайтах: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт поширюється лише на веб-сайт, для якого її активовано, і не поширюється на інші веб-сайти, на яких Агентство має обліковий запис користувача.
 4. Преміум-акаунт дозволяє Агентству, зокрема:
  1. позначення Пропозицій Агентства символом «Преміум»,
  2. додавання та збереження активності більше ніж однієї пропозиції під час підписки на обліковий запис Premium,
  3. можливість контактувати з Користувачами, які пропонують замовлення, і Користувачами, які шукають замовлення через Веб-сайт.
 5. Щоб увімкнути підписку на преміум-акаунт, Агентство має:
  1. натисніть кнопку «Преміум-акаунт» / «Увімкнути преміум» / «Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо в Агентства є код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. вибрати спосіб оплати підписки на преміум-акаунт із способів оплати, доступних на веб-сайті,
  5. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Агентство може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  6. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Агентство визнає, що натискання кнопки «Оплатити» означає зобов’язання оплатити Агентством підписку на преміум-акаунт і згоду на початок надання послуги Адміністратором до кінцевого терміну відмови від договору, а також втрату право відмовитися від договору.
 6. Реалізація послуги «Преміум-акаунт» відбувається відразу після підтвердження платіжним оператором правильності виконання повного платежу.
 7. Про активацію Преміум-акаунту Адміністратор повідомить Агентство також електронним листом, надісланим на електронну адресу Агентства. Послуга активації Преміум-облікового запису вважається наданою, коли Агентство отримує доступ до функцій Преміум-облікового запису.
 8. Після активації Преміум-акаунту Агентство укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на преміум-акаунт діятиме на невизначений період. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Агентство може скасувати підписку на Преміум-акаунт у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 11. Агентство може скасувати підписку на Преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» чи «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі . . У цьому випадку підписка на преміум-акаунт буде автоматично деактивована в кінці розрахункового періоду, в якому Агентство висловило бажання відмовитися від підписки.

Додаток No3

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ПРЕМІУМ

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які пропонують замовлення, можуть скористатися платною підпискою на обліковий запис Premium. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайсі.
 2. Підписка на Premium Account доступна на таких веб-сайтах: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl та www.opiekazwierzat.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт дійсна лише на веб-сайті, для якого її активовано, і не поширюється на інші веб-сайти, на яких у користувача є обліковий запис.
 4. Преміум-акаунт дозволяє користувачам, зокрема:
  1. позначення Оферти Користувача символом «Преміум»,
  2. можливість надсилати повідомлення Користувачам, які шукають замовлення через Веб-сайт,
  3. можливість читати повідомлення від Користувачів, які шукають замовлення.
  4. можливість розкриття номерів телефонів Користувачів, які шукають замовлення.
 5. Щоб активувати підписку на Преміум-акаунт, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Преміум обліковий запис»/Увімкнути преміум»/«Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період"
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» означає зобов’язання Користувача оплатити підписку на Преміум-акаунт і згоду Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також втрату право відмовитися від договору.
 6. Реалізація послуги у вигляді активації підписки на Premium Account відбувається одразу після підтвердження платіжним оператором правильності виконання повного платежу.
 7. Адміністратор повідомить Користувача про активацію Преміум-акаунту також за допомогою електронної пошти, надісланої на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Преміум-акаунту вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функцій Преміум-акаунту.
 8. При активації Преміум-акаунту Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на преміум-акаунт діятиме на невизначений період. Банківський рахунок, присвоєний платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно списуватиметься з однаковою сумою відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем, який пропонує замовлення (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який пропонує замовлення, може скасувати підписку на преміум-акаунт у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 11. Користувач, який пропонує замовлення, може скасувати підписку на преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковий центр . У такому випадку підписка на Преміум-акаунт буде автоматично вимкнена в кінці розрахункового періоду, протягом якого Користувач, який пропонує замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток No4

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДІЮТЬ ВІДРАЗУ

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які шукають роботу, можуть підписатися на послугу «Заплати негайно». Вартість підписки на послугу «Миттєва робота» вказана в Прейскуранті.
 2. Підписка на Службу зайнятості доступна на веб-сайтах: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. Послуга «Підписка на роботу негайно» застосовується лише до Веб-сайту, для якого її було ввімкнено, і не стосується інших Веб-сайтів, де Користувач має Обліковий запис.
 4. Підписка на послугу «Роцюй негайно» дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Робота негайно»,
  2. отримання більш високої позиції в списку користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 5. Щоб активувати підписку на Instant Work, Користувач повинен:
  1. клацніть кнопку «Робота негайно», яка з’являється після входу в систему, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Увімкнути роботу миттєво»,
  2. вибрати розрахунковий період
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на послугу «Робота негайно» та згоди Споживача розпочати виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну для відмови від договору, оскільки а також втрата права відмови від договору.
 6. Реалізація послуги у вигляді активації підписки на послугу «Робота негайно» відбувається одразу після підтвердження таким оператором правильності здійснення повної оплати.
 7. Про активацію підписки на послугу «Працюй негайно» Адміністратор повідомить Користувача електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Instant Job вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функції Instant Jobs.
 8. При підключенні підписки на послугу «Миттєва робота» Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Миттєва робота». Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу «Миттєва робота» діятиме на невизначений термін. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який шукає роботу, може скасувати підписку на службу Instant Jobs у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено звільнення.
 11. Користувач, який шукає роботу, може негайно скасувати підписку на послугу «Вакансії» у вкладці «Налаштування» чи «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У такому випадку підписка на послугу «Робота з негайно» буде автоматично вимкнена в кінці розрахункового періоду, протягом якого Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток No5

ДЕТАЛЬНІ РЕГЛАМЕНТИ РОБОТИ СЕРВІСУ ВІДРАЗУ НА KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих Спеціальних положеннях, означають відповідно:
  1. Репетитор - користувач, який шукає роботу на сайті korepetycje.edu.pl
  2. Шукаю репетитора - Користувач, який пропонує замовлення на сайті Korepetycje.edu.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА СЕРВІСУ РОБОТА ВІДРАЗУ НА KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Контактні дані тих, хто шукає репетитора, невидимі для репетиторів, які не підписані на сервіс «Миттєва робота».
 2. Контактні дані репетиторів, які не підписалися на послугу Instant Work, невидимі для користувачів веб-сайту та тих, хто шукає репетитора.
 3. Репетитори можуть скористатися платною підпискою на службу працевлаштування на сайті www.korepetycje.edu.pl. Вартість підписки на послугу «Миттєва робота» вказана в Прейскуранті.
 4. Підписка на сервіс Work for Now дозволяє репетиторам, зокрема:
  1. позначення Репетитора штампом «Працювати відразу»,
  2. можливість перегляду контактних даних тих, хто шукає репетитора,
  3. оприлюднення контактних даних Вихователя. Контактні дані репетитора будуть видимі шукачам репетитора,
  4. вміння спілкуватися з тими, хто шукає репетитора,
  5. отримання вищої позиції в списку викладачів,
  6. отримання пріоритету при перевірці виданих Довідок.
 5. Для того, щоб підписатися на послугу Work Now, Репетитор повинен:
  1. клацніть кнопку «Робота негайно», яка з’являється після входу в систему, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Увімкнути роботу миттєво»,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо у викладача є код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Репетитора може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка здійснює оплату.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на послугу «Робота негайно» та згоди Споживача розпочати виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну для відмови від договору, оскільки а також втрата права відмови від договору.
 6. Реалізація послуги у вигляді активації підписки на послугу «Робота негайно» відбувається одразу після підтвердження таким оператором правильності здійснення повної оплати.
 7. Про активацію підписки на послугу «Роботай негайно» Адміністратор повідомить Репетитора листом, надісланим на електронну адресу Репетитора. Послуга активації Instant Work вважається наданою, коли Репетитор отримує доступ до функції Instant Work.
 8. При підключенні підписки на послугу «Миттєва робота» Репетитор укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Миттєва робота». Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу «Миттєва робота» діятиме на невизначений термін. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Репетитор може скасувати підписку на службу Instant Jobs у будь-який час після закінчення розрахункового періоду, у якому було звільнено.
 11. Репетитор може скасувати підписку на послугу Praca негайно у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в довідці центр . У такому випадку підписка на послугу «Миттєва робота» буде автоматично деактивована в кінці розрахункового періоду, в якому Репетитор висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток No6.

ДЕТАЛЬНІ РЕГЛАМЕНТИ ВЕБ-САЙТУ REMONTUJ.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих Спеціальних положеннях, означають відповідно:
  1. Професіонал – користувач, який шукає замовлення на веб-сайті Redundancy.pl, віком від 18 років і має повну дієздатність.
  2. Шукаю професіонала - Користувача, який пропонує замовлення на веб-сайті Redundancy.pl, віком від 18 років і з повною дієздатністю.
  3. Biznes Partner і Biznes Partner Gold - платні послуги для професіоналів на www.remontuj.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА НА ПОСЛУГИ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРА ТА ЗОЛОТОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА НА REMONTUJ.PL

 1. Контактні дані професіоналів, які шукають професіоналів, невидимі для професіоналів, які не підписалися на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold.
 2. Контактні дані професіоналів, які не підписалися на послуги Biznes Partner або Biznes Partner Gold, невидимі для людей, які користуються Веб-сайтом і шукають професіонала.
 3. Професіонали можуть скористатися платною підпискою на послуги Biznes Partner або Biznes Partner Gold, присвячені веб-сайту www.remontuj.pl. Вартість передплати на послуги «Бізнес Партнер» і «Бізнес Партнер Gold» вказана в Прейскуранті.
 4. Підписка на послуги Biznes Partner і Biznes Partner Gold дійсна лише на цьому сайті www.remontuj.pl
 5. Підписка на сервіс Biznes Partner дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Діловий партнер»,
  2. отримання більш високої позиції в списку користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок
 6. Підписка на сервіс Biznes Partner Gold дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Biznes Partner Gold»,
  2. отримання найвищої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 7. Для активації підписки на сервіс «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд» Користувачеві необхідно:
  1. натисніть кнопку «Biznes Partner», яка відображається після входу в систему, і виберіть тип послуги Business Partner або Business Partner Gold, натиснувши «Вибрати»;
  2. вибрати розрахунковий період, вказаний для даного виду абонентської послуги;
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код;
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж;
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язань Користувача оплатити підписку на сервіс Biznes Partner або Biznes Partner Gold, а також до згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору. , а також із втратою права відмовитися від договору.
 8. Реалізація послуги у вигляді активації підписки на послугу «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд» відбувається одразу після підтвердження таким оператором правильності здійснення повної оплати.
 9. Про активацію підписки на послугу «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд» Адміністратор повідомить Користувача електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Business Partner або Biznes Partner Gold вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функцій облікового запису Biznes Partner або Biznes Partner Gold.
 10. При підключенні підписки на послугу «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Gold» Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Бізнес Партнер» або «Biznes Partner Gold». Договір укладено на невизначений термін.
 11. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold буде діяти протягом невизначеного періоду. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 12. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на службу Biznes Partner або Biznes Partner Gold у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 13. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold у вкладці «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: Pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У такому випадку підписка на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold буде автоматично деактивована в кінці розрахункового періоду, протягом якого Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.
 14. Коли Професіонал публікує на Веб-сайті фотографії, що демонструють результати його роботи, включаючи, зокрема, інтер’єр квартири, контур будинку, сад, Професіонал підтверджує, що Професіонал та особи, які є власниками, дали відповідну згоду. на публікацію таких фотографій.

Додаток No7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

Ви маєте право відмовитися від цього договору протягом 14 днів без пояснення причини, а у випадку договору, укладеного під час позапланового відвідування місця проживання або постійного перебування споживача або під час подорожі - протягом 30 днів.

Підписні послуги, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачу цифрового контенту, який не зберігається на матеріальному носії, або в наданні послуг Адміністратором Споживачу за явною згодою Споживача. У таких випадках, якщо після інформування Користувача Адміністратором про втрату права відмовитися від договору, виконання послуги розпочалося за явною згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору, або послуга виконана в повному обсязі, відповідно, права на відмову від договору Споживач не має .

Строк відмови від договору закінчується через 14 днів з дати укладення договору, а у випадку договору, укладеного під час самовільного відвідування місця проживання або звичайного перебування споживача чи подорожі, - через 30 днів з дати укладення договору. дата укладення договору

Щоб скористатися своїм правом на відмову, ви повинні повідомити нас:

Burda Media Home sp. z o.o

вул. Маринарська 15, 02-674 Варшава,

aid@pomocni.pl;

про ваше рішення відмовитися від цього договору шляхом недвозначної заяви (наприклад, листом, надісланим поштою або електронною поштою). Ви можете використовувати типову форму відмови, але це не є обов’язковим.

Щоб вкластися в термін відмови від договору, вам достатньо надіслати інформацію про реалізацію свого права відмовитися від договору до закінчення терміну відмови від договору.

Наслідки відмови від договору:

Якщо ви відмовляєтеся від цього контракту, ми відшкодуємо вам усі отримані від вас платежі, включаючи витрати на доставку товару (за винятком додаткових витрат, пов’язаних із обраним вами типом доставки, відмінним від найдешевшого типу стандартної доставки запропоновані нами), негайно та в будь-якому випадку не пізніше 14 днів з дня, коли ми були поінформовані про ваше рішення скористатися правом відмовитися від цього договору. Ми повернемо платіж, використовуючи той самий платіжний засіб, який ви використовували в початковій транзакції, якщо ви прямо не домовилися про інше; у будь-якому випадку ви не стягуватимете жодних комісій у зв’язку з цим поверненням.

ШАБЛОН ВИХОДУ З ДОГОВОРУ

(цю форму слід заповнювати та повертати, лише якщо ви бажаєте відмовитися від договору)

Кому: Burda Media Home sp. z o. o.
ul. Маринарська 15,
02-674 Варшава

Pomoc@pomocni.pl
 

- Цим я/ми (*) повідомляємо (*) про свою/нашу відмову від контракту на продаж наступних товарів (*) контракту на поставку наступних товарів (*) контракту на конкретне завдання, що включає виконання наступних пунктів (*)/для надання наступних послуг (*)
….................................. ............................ ............................ ........................ ........................ ........................ ..........
............. ............................................ .......... ............................................. ..... .............................................. .... .................
................................ ................................................. ... ................................................ ...... ..........................

- Дата укладення договору (*)/квитанції (*) ................................... ................ .................................. ................... ........

- Ім'я споживача (споживачів) ............................................. ......................................................... ......................................................... .................................................. .................
_ ................................ ............................ ............................ ........................ ........................

- Адреса споживача(ів) ............................................ ......... ................................................ ............ ...................
................... ................ .................................. ................... ............................... ...................... ............................ ....
..................... ......................... ............................ ...................... ................................. ................... ..................

- Підпис споживача(ів) (тільки якщо форма надсилається на папері)
................................ ... ................................................ ...... ............................................ ......... ....................
..................... ................ .................................. ................... ............................... ...................... ............................

- Дата ................................................ ..................................................... ........ ...............

(*) Вилучити недоречне.